direct naar inhoud van Regels
Plan: De Weide 2016
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0118.2016BP9004001-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan De Weide 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0118.2016BP9004001-VG01 van de gemeente Hoogeveen;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

1.3 aanbouw

een bijgebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.4 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.5 aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.6 aaneengebouwde woningen:

woningen gekoppeld door middel van gebouwen;

1.7 aan-huis-verbonden bedrijfsactiviteit:

het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke –geheel of overwegend door middel van handwerk uit te oefenen- bedrijvigheid, waarvan de aard, omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit in de woning en/of daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie ter plaatse, kan worden uitgeoefend, met uitzondering van kappersdienstenactiviteiten.

1.8 aan-huis-verbonden beroep:

het in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, kunstzinnig of ontwerptechnisch dan wel daarmee gelijk te stellen gebied, alsmede de beroepen van schoonheidsspecialist(e) en mani- en/of pedicure, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie, hieronder mede begrepen Bed & Breakfast;

1.9 ander werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde;

1.10 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.11 bebouwingspercentage:

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte van het deel van het bouwperceel aangeeft dat maximaal of minimaal bebouwd mag/moet worden;

1.12 bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel, bedrijf of daarmee vergelijkbare voorzieningen, met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.13 bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is voor toezicht en beheer;

1.14 belangrijkste gebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmeting, dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste gebouw is aan te merken;

1.15 beperkt kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor het plaatsgebonden risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening wordt gehouden;

1.16 beroeps- cq. bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.17 bestaand:

de op het moment van ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en conform de op dat moment geldende regels aanwezige gebouwen/ oppervlakten/ gebruik of waarvoor een bouwvergunning is verleend danwel een aanvraag om bouwvergunning is ingediend die kan worden verleend;

1.18 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.19 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.20 Bevi-inrichtingen:

inrichtingen als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

1.21 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, (alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats (Let op: indien van toepassing));

1.22 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.23 bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of horizontale balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.24 bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.25 bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.26 bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.27 bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, metaal, of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect en duurzaam met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond);

1.28 bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.29 bijzettent:

een tent van maximaal 6 m2;

1.30 consumentenvuurwerk:

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

1.31 dagrecreatie:

activiteiten ter ontspanning in de vorm van volkstuinen, sport, spel, toerisme en educatie, waarbij overnachting uitdrukkelijk is verboden;

1.32 dagrecreatieve voorzieningen:

speciaal aangelegde accommodatie al dan niet overdekt ten behoeve van dagrecreatie;

1.33 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.34 detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.35 dienstverlenend bedrijf:

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en prostitutie;

1.36 dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, evenwel met uitzondering van prostitutie;

1.37 dienstwoning

zie bedrijfswoning;

1.38 dwarskap:

een kap met de nokrichting haaks op de weg waaraan de woning is gelegen;

1.39 e-commerce:

vorm van bedrijfsvoering waarbij het bedrijf uitsluitend goederen aan particulieren verhandelt door middel van contact met die particulieren dat uitsluitend verloopt via post, fax, telefoon, e-mail of internet waardoor geen handelswaren op het bedrijf worden aangeprezen en waarbij het bedrijfspand geen uitstraling heeft van een winkelpand, de goederen niet uitstalt ten verkoop, en daarmee een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met magazijn c.q. opslag van goederen ten behoeve van de op grond van de bestemming toegelaten bedrijven, met dien verstande dat goederen wel en slechts ter plekke kunnen worden afgehaald;

1.40 eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.41 erf:

de oppervlakte van een bouwperceel binnen de bestemming “Wonen”, met uitzondering van de oppervlakte van het bouwvlak;

1.42 gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt, waaronder mede een carport wordt verstaan;

1.43 halfvrijstaande woningen:

blok van twee aaneengebouwde woningen;

1.44 hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als het belangrijkste gebouw is aan te merken;

1.45 horecabedrijf:

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.46 horecabedrijf categorie 1:

een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een broodjeszaak, een crêperie, een croissanterie, een eetcafé, een konditorei, een lunchroom, een pannenkoekenhuis, een patisserie, een petitrestaurant, een poffertjeszaak, een theehuis, een traiteur, een ijsssalon, en/of een naar aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf;

1.47 horecabedrijf categorie 2:

een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, dat voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een afhaalcentrum, een automatiek, een café, een café-restaurant, een cafetaria, een grillroom, een hotel-café, een hotel-café-restaurant, een restaurant, een shoarmazaak, een snackbar, en/of een naar aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf;

1.48 horizontale diepte van een gebouw:

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel;

1.49 kampeermiddel:

tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel andere onderkomens of andere voertuigen, gewezen voertuigen of gedeelten daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, die geheel of gedeeltelijjk blijvend zijn bestemd of ingericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf dan wel voor nachtverblijf van personeel, werkzaam op het kampeerterrein waar deze onderkomens of voertuigen zijn geplaatst;

1.50 kampeerplaats:

een stuk grond van maximaal 100 m2 voor het plaatsen van één kampeermiddel met bijzettentjes.

1.51 kantoor:

een gebouw waarvan ten minste 80 % van de vloeroppervlakte wordt gebruikt voor administratieve activiteiten, inclusief daaraan gerelateerde activiteiten, zoals kantine en sanitair;

1.52 kap:

een gesloten en (overwegend) hellende bovenbeëindiging van een bouwwerk, bestaande uit ten minste één niet horizontaal vlak;

1.53 kwetsbaar object:

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het plaatsgebonden risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

1.54 langskap:

een kap met de nokrichting evenwijdig aan de weg waaraan de woning is gelegen;

1.55 maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, sociaal-medische (hieronder niet bedoeld zorgwoningen), sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;

1.56 parkeervoorzieningen

Elk al dan niet overdekte c.q. ondergrondse stallingsgelegenheid ten behoeve van al dan niet gemotoriseerd verkeer, te onderscheiden in:

 • a. openbare parkeerplaatsen: parkeerplaatsen die in beginsel openbaar toegankelijk zijn;
 • b. particuliere parkeerplaatsen: parkeerplaatsen die in beginsel niet openbaar toegankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen op eigen terrein.

1.57 peil:
 • 1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang danwel vanaf enig ander vast punt in de omgeving;
 • 2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
 • 3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);
1.58 perceelgrens:

de scheiding tussen percelen die niet aan eenzelfde eigenaar behoren danwel niet door eenzelfde gebruiker worden gebruikt;

1.59 platdak:

horizontaal of nagenoeg horizontaal gelegen dak;

1.60 productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;

1.61 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;

1.62 risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.63 seksinrichting:

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.64 stacaravan:

een caravan, die als een gebouw valt aan te merken;

1.65 standplaats voor woonwagens:

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

1.66 stolpkap:

een kap met een piramidevormige afdekking eindigend in één punt of met een korte nokbalk haaks op de weg;

1.67 uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.68 voorgevel:

het meest naar de zijde van de weg, waaraan de hoofdontsluiting van het perceel is gelegen, gekeerde deel van een hoofdgebouw;

1.69 vuurwerkbedrijven:

inrichtingen waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig is;

1.70 Wgh-inrichtingen:

inrichtingen in de zin van artikel 41 van de Wet geluidhinder jo artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;

1.71 winkel:

een gebouw of een deel van een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden gebruikt voor de detailhandel;

1.72 woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één (of meerdere) huishouden(s), niet zijnde een woonwagen;

1.73 wooncentrum:

een centrum ten behoeve van wonen met daaraan ondergeschikt gemeenschappelijke voorzieningen zoals recreatieruimtes, keuken, gezondheidszorg, sociale dienstverlening en daarmee samenhangende administratieve diensten.

1.74 woonwagen:

een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel kan worden verplaatst;

1.75 zorgwoning

Een woning die gekoppeld is aan een zorgfunctie ten behoeve van de bewoner(s) met een geïndiceerde zorgbehoefte. Deze woning wordt niet via het reguliere toewijzingssysteem toegewezen, maar via een zorgpartij.

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 de afstand tot de perceelgrens

de afstand tussen de perceelsgrens en het dichtstbijzijnde punt van een bouwwerk;

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

De maximale bouwhoogte mag ten behoeve van deze ondergeschikte bouwwerken met ten hoogste 1 meter worden overschreden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. (ontsluitings-)wegen;
 • c. verhardingen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;

met de daarbijbehorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de inhoud mag niet meer dan 350 m3 .

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:
  • 1. maximaal 1 meter mag bedragen; of
  • 2. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nader eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de sociale veiligheid;
 • b. de milieusituatie;
 • c. de brandveiligheid;
 • d. de verkeersveiligheid; en
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 4 Bos

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bos;
 • b. houtwallen;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. paden en wegen;
 • d. water;
 • e. parkeervoorzieningen;

met daarbij behorende;

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarden van de gronden;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en wethouders de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanleggen van parkeervoorzieningen;
  • 2. het aanleggen of wijzigen van het wegen- en/of padenpatroon;
  • 3. het afgraven, ophogen en/of egaliseren van gronden;
  • 4. het vergraven en/of dempen van waterpartijen en watergangen;
  • 5. het verwijderen van beplanting.
 • b. Een vergunning als bedoeld in lid 4.4 sub a kan alleen worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
 • c. Het in lid 4.4 sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  • 1. het normale onderhoud betreffen;
  • 2. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond, alsmede noodzakelijk zijn voor het aansluiten van bouwwerken op het net van opgenbare nutsvoorzieningen;
  • 3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van ter inzagelegging van het ontwerpplan.

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlening;
 • c. horecabedrijven categorie 1 en 2;

met daarbij behorende:

 • d. gebouwen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. tuinen, erven en terreinen

met daaraan ondergeschikt:

 • g. wegen en paden;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. water.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoofdgebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij behorende maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn gesteld:

bouw- aanduiding   Goothoogte
(m)  
Bouwhoogte
(m)  
  min   max   min   max  
sba-1     4     8  
sba-2     8     8  

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 6 Gemengd

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. kantoren;
 • c. maatschappelijke voorzieningen;
 • a. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

met de daarbijbehorende:

 • b. gebouwen;
 • c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. water;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. geluidwerendevoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • j. tuinen en erven;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. zowel de goothoogte als de bouwhoogte mag niet meer dan 10 meter bedragen;
 • c. de afstand tot onderlinge perceelgrenzen mag niet minder dan 2,5 meter bedragen.
6.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, waaronder begrepen aan- en uitbouwen, gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per hoofdgebouw bedraagt maximaal:
  • 1. 100 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte tot 750 m2 ;
  • 2. 125 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte van 750 m2 tot 1.000 m2 ;
  • 3. 150 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte van 1.000m2 tot 1.500 m2 ;
  • 4. 175 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte van 1.500 m2 tot 2.000 m2 ;
  • 5. 200 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 2.000 m2 ;

met dien verstande dat:

  • 1. ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende erf mag worden bebouwd;
  • 2. de afstand tussen het hoofdgebouw en bijgebouwen maximaal 30 meter mag bedragen.
 • b. de bijgebouwen dienen minimaal 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • c. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer dan 7,5 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 80% van de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • e. de dakhelling bedraagt maximaal 60 o .

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:

 • a. maximaal 1 meter mag bedagen; of
 • b. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 6.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:
  • 1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning met uitzondering van mantelzorg;
  • 2. het gebruik of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, dan wel woonwagens.
 • b. Gebruik van ruimten binnen de woning of in de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning met bijbehorende bijgebouwen mag, indien dat niet meer dan 75 m² betreft, worden gebruikt voor aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten;
  • 2. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in de woonomgeving;
  • 3. de activiteit mag niet vergunningplichtig danwel meldingsplichtig ingevolge de Wet milieubeheer zijn;
  • 4. er mag geen detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit van de aan-huis-verbonden activiteit of e-commerce;
  • 5. ten behoeve van e-commerce is geen toonzaal aanwezig en worden geen goederen afgehaald.

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. water;
 • d. speelvoorzieningen;
 • e. bruggen, ter plaatse van de aanduiding 'brug'.

met daaraan ondergeschikt:

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het verzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen en gebouwen ten behoeve daarvan;
 • i. verhardingen;
 • j. gebouwen ten behoeve van het onderhoud aan de groenvoorzieningen;
 • k. sirenevoorziening ten behoeve van de openbare veiligheid;
 • l. een antennemast, ter plaatse van de aanduiding 'zend- en ontvanginstallatie'
 • m. parkeervoorzieningen.

met de daarbij behorende:

 • n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten hieronder begrepen;
 • o. andere werken;
 • p. kunstwerken, dijken en taluds; .
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Een gebouw mag uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. de in lid 7.1 sub g genoemde gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, mits:
  • 1. de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
  • 2. de bruto-oppervlakte niet meer bedraagt dan 25 m².

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten hier niet onder begrepen, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van de in lid 7.1 sub e (afvalopslag) genoemde bouwwerken mag, gemeten vanaf het aansluitend terrein, niet meer dan 1,5 meter bedragen;
 • b. de bruto-oppervlakte van de in lid 7.1 sub e (afvalopslag) genoemde bouwwerken mag, voor zover het bouwwerk bovengronds wordt geplaatst, niet meer dan 2  bedragen;
 • c. de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan die zoals genoemd onder lid 7.1 sub e (afvalopslag), sub j (sirene) en sub k (kunstwerk), mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • d. de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde, genoemd onder sub j en sub k mag niet meer dan 20 meter bedragen;
 • e. de hoogte van lichtmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nader eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.

Artikel 8 Horeca

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horecabedrijven categorie 2;

met de daarbij behorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bijgebouwen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen en paden;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. water;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. geluidwerendevoorzieningen;
 • j. tuinen en erven;
 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer dan 15 meter bedragen;
 • c. het bebouwingspercentage mag niet meer dan 40% bedragen.
8.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen.
8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de sociale veiligheid;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 9 Kantoor

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;

met de daarbij behorende

 • b. gebouwen;
 • c. bijgebouwen;
 • d. bouwwerken, geen bebouwen zijnde;
 • e. tuinen, erven en terreinen;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. wegen en paden;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen, conform de CROW-publicatie 317, uittreksel als bijlage 1 opgenomen bij deze regels; ;
 • i. water;
 • j. nutsvoorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoofdgebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij behorende maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn gesteld:

bouw- aanduiding   Goothoogte
(m)  
Bouwhoogte
(m)  
  min   max   min   max  
sba-1     15     15  
sba-2   12   25   12   25  

 • c. ter plaatse van de aanduiding ' sba-1' mag de dakhelling maximaal 25o bedragen;
 • d. per bouwvlak bedraagt het bebouwingspercentage 40%;
 • e. parkeervoorzieningen ten behoeve van de bestemming dienen binnen het aangegeven bestemmingsvlak gerealiseerd te worden en te voldoen aan de kengetallen genoemd in de CROW-publicatie 317.
9.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen.

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
9.3 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:
  • 1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. sociale veiligheid;
  • 3. de verkeersveiligheid;
  • 4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, met uitzondering van kwetsbare objecten, indien gelegen binnen een veiligheidszone buisleidingen (Bevi);
 • b. een bovenwoning, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. zorgwoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning'.

met de daarbijbehorende:

 • d. een woning ter plaatse van de aanduiding 'sba-9';
 • e. dienstwoningen op de verdiepingen, ter plaatse van de aanduidingen 'sba-2', 'sba-4', 'sba-6', 'sba-8', 'sba-10', 'sba-12' en 'sba-16';
 • f. grondgebonden dienstwoningen, ter plaatse van de aanduidingen 'sba-14' en 'sba-15';
 • g. gebouwen;
 • h. bijgebouwen;
 • i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • j. geluidwerende voorzieningen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. parkeervoorzieningen, conform de CROW-publicatie 317, uittreksel als bijlage 1 opgenomen bij deze regels;
 • m. nutsdoeleinden;
 • n. speelvoorzieningen;
 • o. wegen en paden;
 • p. water;
 • q. tuinen, erven en terreinen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de gebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij behorende aantal bouwlagen en maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn gesteld;

Bouw-
aanduiding  
Goothoogte (m)   Bouwhoogte (m)   Dakhelling (o)  
  min   max   min   max   min   max  
sba-1         4     0  
sba-2     4     4     0  
sba-3         6     0  
sba-4     4     6     40  
sba-5   4       6     30  
sba-6     6     6     0  
sba-7     6     7     15  
sba-8     4     8     20  
sba-9     4     10     30  
sba-10     4     10     45  
sba-11     7     10     30  
sba-12     10     10     0  
sba-13         12     0  
sba-14       7   12     0  
sba-15       7   15     0  
sba-16     9     15     45  
sba-17       9   20     0  
sba-18       12   25     0  
sba-19         40     0  
sba-20       12   20     0  

 • c. ter plaatse van de aanduiding 'sba-1' geldt een maximaal bebouwingspercentage van 60%;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'sba-9' is tevens een toren met een bouwhoogte van maximaal 19 m toegestaan en geldt een maximaal bebouwingspercentage van 50%;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'sba-3' en 'sba-5' geldt een maximaal bebouwingspercentage van 40%;
 • f. ter plaatse van de aanduidingen 'sba-13', 'sba-14', 'sba-15' en 'sba-20' geldt een maximaal bebouwingspercentage van 30%;
 • g. ter plaatse van de aanduidingen 'sba-18' en 'sba-19' geldt maximaal het bestaand bebouwd oppervlak en is eenmalig een uitbreiding van 25% toegestaan, mits voldaan wordt aan het gestelde in 10.2.1 onder h;
 • h. parkeervoorzieningen ten behoeve van de bestemming dienen binnen het aangegeven bestemmingsvlak gerealiseerd te worden en te voldoen aan de kengetallen genoemd in de CROW-publicatie 317, met uitzondering van de parkeervoorzieningen ten behoeve van 'sba-2', 'sba-4', 'sba-6', 'sba-7', 'sba-8', 'sba-12' en 'sba-20' .

10.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. een bijgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen.

10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:
  • 1. in 10.2.1 en/of 10.2.2 en toestaan dat buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
   • de hoogte niet meer dan 3 meter zal bedragen;
   • de maximale oppervlakte in totaal niet meer dan 25 m2 zal bedragen;
   • de afstand tot aan de perceelsgrens niet minder dan 3 meter zal bedragen.
 • b. de onder a genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • 1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
  • 2. de sociale veiligheid;
  • 3. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 4. de verkeersveiligheid.
10.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 18.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden voor een kwetsbaar object:, indien gelegen binnen de daartoe geldende veiligheidszones buisleidingen;
10.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.1 jo. 10.4 onder a en toestaan dat gronden gebruikt worden voor een kwetsbaar object, mits in overleg met de leidingbeheerder aantoonbare veiligheidsmaatregelen getroffen zijn aan de betreffende buisleiding.

Artikel 11 Recreatie - Dagrecreatie

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen;
 • b. gebouwen ten behoeve van de kinderboerderij, als ook dagbesteding, met daarbij behorende voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen en een kantine;

met daarbij behorende:

 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. terreinen;
 • h. wegen en paden;
 • i. water.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van de in lid 11.1 sub b genoemde gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer dan 7,5 meter bedragen;
 • d. de dakhelling mag niet meer dan 45o

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte, met uitzondering van ballenvangers, palen en lichtmasten, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:
  • 1. maximaal 1 meter mag bedragen of
  • 2. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw.
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

Artikel 12 Sport

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;

met ten behoeve daarvan:

 • b. gebouwen;
 • c. horeca in ondergeschikte vorm;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen en paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. water;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. geluidwerendevoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak 'Sport' mag niet meer dan 5% bedragen;
 • b. zowel de goothoogte, als bouwhoogte mag niet meer dan 8 meter bedragen.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, de volgende bepalingen gelden:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • b. de hoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4 meter bedragen, met uitzondering van ballenvangers en lichtmasten.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen;
 • d. de milieusituatie.

Artikel 13 Tuin

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen;
 • b. toegangspad, balkons en erkers ten behoeve van de aangrenzende woonbestemming;
 • c. parkeren;

met de daarbij ten dienste van de bestemming behorende:

 • d. bouwwerken geen gebouwen zijnde, zoals pergola's en erf- of perceelsafscheidingen;
 • e. andere werken.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van erkers;

13.2.2 Erkers bij woningen

Binnen deze bestemming zijn erkers bij woningen met een maximale diepte van 1,5 meter en een maximale breedte van 2/3 van de breedte van de voor- en/of zijgevel van het bijbehorende hoofdgebouw toegestaan, mits de hoogte van de erker ten hoogste gelijk zal zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw;

13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 meter bedragen, met dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:

 • a. maximaal 1 meter mag bedagen; of
 • b. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw.

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. parkeervoorzieningen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. wegen, straten en paden;
 • e. bruggen, ter plaatse van de aanduiding 'brug';

met daaraan ondergeschikt:

 • f. bouwwerken, gebouwen zijnde, zoals bushokjes;
 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het verzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen

met de daarbij behorende:

 • j. andere werken, waaronder een geluidswal.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van:

 • a. de in lid 14.1 sub h genoemde gebouwen, mits:
  • 1. de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
  • 2. de bruto-oppervlakte niet meer bedraagt dan 25 m²;
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van de in lid 14.1 sub g genoemde bouwwerken mag, gemeten vanaf het aansluitend terrein, niet meer dan 1,5 meter bedragen;
 • b. de bruto-oppervlakte van de in lid 14.1 sub f en sub g genoemde bouwwerken mag, voor zover het bouwwerk bovengronds wordt geplaatst, niet meer dan 2  bedragen;
 • c. de hoogte van bouwwerken, anders dan die zoals genoemd onder lid 14.1 sub f en sub g en anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag niet meer dan 12 meter bedragen.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de sociale veiligheid; en
 • c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding;
 • c. waterlopen;

met de daarbij behorende:

 • d. bedieningsgebouwen;
 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, ter plaatse van de aanduiding 'brug',
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van bruggen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - vlonder';
 • g. dammen, duikers en zinkers;
 • h. bouwwerken ten behoeve van de waterbeheersing;
 • i. sluizen;

met daaraan ondergeschikt:

 • j. groenvoorzieningen, oeverbeplanting en taluds;
 • k. speelvoorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen
 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van de in 15.1 onder d gendoemde gebouwen.
 • b. voor de in 15.1 onder d genoemde gebouwen is maximaal de bestaande maatvoering en eenmalig een uitbreiding van 25% toegestaan.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4,5 meter bedragen.

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
 • b. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;

met de daarbijbehorende:

 • c. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. andere werken;
 • e. tuinen en erven.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoofdgebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij behorende woningtype, aantal bouwlagen, kapvorm en maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn gesteld;

bouw- aanduiding   woning- type*   Aantal bouwlagen   Goothoogte (m)   Bouwhoogte (m)   Dakhelling (O)   Kapvorm **  
    min   max   min   max   min   max   min   max    
sba-1   vrij       2   5   4,5   8   30   60   D/LA  
sba-2   vrij       2   7,5   5,5   10   30   60   D/LA  
sba-3   tae/vrij         3,5     3,5     0   P  
sba-4   tae/vrij         3,5     10   0   60   D/LA/P  
sba-5   tae/vrij         6     6     0   P  
sba-6   tae/vrij       4   6     10   30   60   D/LA  
sba-7   tae       2   5   4,5   8   30   60   D/LA  
sba-8   tae       2   10   5,5   10   0   60   D/LA/P  
sba-9   aeg         3,5     3,5     0   P  
sba-10   aeg         3,5     10   30   60   D/LA  
sba-11   aeg       2   5   4,5   8   30   60   D/LA  
sba-12   aeg       2   8   5,5   10   0   60   D/LA/P  
sba-13   aeg       2   10   10   12   30   60   LA  
sba-14   aeg       4   6     6     0   P  
sba-15   aeg       4   6     10   30   60   D/LA  
sba-16   aeg       7,5   10,5   7,5   10,5   0   60   D/LA/P  
sba-17   gs         10     10     0   P  
sba-18   gs         14     14     0   P  
sba-19   gs         18     18     0   P  
sba-20   gs       9   16   9   16     0   P  
sba-21   gs       10   18   10   18     0   P  
sba-22   gs         25     25     0   P  
sba-23   gs         32     32     0   P  
sba-24   tae         6     8   0   30   D/LA/P  

Woningtype*       Kapvorm **    
gs   gestapeld     D   dwarskap  
tae   twee-aan-een     LA   langskap  
aeg   aaneengebouwd     P   platdak  
vrij   vrijstaand    
 

 

 • c. de oppervlakte van het hoofdgebouw van een vrijstaande woning mag niet meer bedragen dan 150 m2 ;
 • d. de afstand van het hoofdgebouw tot een niet aangebouwde zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 2,5 meter te bedragen, tenzij anders aangeduid;
 • e. voor de woningen die behoren tot bouwaanduiding 'sba-1', 'sba-2', 'sba-6', 'sba-7', 'sba-8', 'sba-10', 'sba-11', 'sba-13'en 'sba-15' geldt, dat de bovenste bouwlaag in de vorm van een kap dient te worden gerealiseerd.

16.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen, waaronder begrepen aan- en uitbouwen, de volgende bepalingen gelden:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen per hoofdgebouw bedraagt maximaal:
  • 1. 100 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte tot 750 m2 ;
  • 2. 125 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte van 750 m2 tot 1.000 m2 ;
  • 3. 150 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte van 1.000m2 tot 1.500 m2 ;
  • 4. 175 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte van 1.500 m2 tot 2.000 m2 ;
  • 5. 200 m2 bij bouwpercelen met een oppervlakte vanaf 2.000 m2 ;

met dien verstande dat:

  • 1. ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende erf mag worden bebouwd;
  • 2. de afstand tussen het hoofdgebouw en bijgebouwen maximaal 30 meter mag bedragen.
 • b. de bijgebouwen dienen minimaal 3 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • c. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer dan 7,5 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte niet hoger mag zijn dan 80% van de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • e. de dakhelling bedraagt minimaal 30 o en maximaal 60 o .

16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 meter mag bedragen, met dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:

 • a. maximaal 1 meter mag bedragen; of
 • b. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid; en
 • e. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
16.4 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:
  • 1. lid 16.2.1 sub b voor het handhaven en/of doorzetten van afwijkende kapvormen bij een verbouwing of een uitbreiding van de woning;
  • 2. lid 16.2.2 sub b en toestaan dat een carport wordt opgericht mits de carport niet meer dan 1 meter voor de voorgevel wordt geplaatst en de bouwhoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen;
 • b. De in lid 16.4 sub a genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van :
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de woonsituatie;
  • 3. de milieusituatie;
  • 4. de verkeersveiligheid;
  • 5. de sociale veiligheid;
  • 6. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
16.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 16.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:
  • 1. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning met uitzondering van mantelzorg;
  • 2. het gebruik of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen, dan wel woonwagens.
 • b. Gebruik van ruimten binnen de woning of in de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • 1. maximaal 35% van het vloeroppervlak van de woning met bijbehorende bijgebouwen mag, indien dat niet meer dan 75 m² betreft, worden gebruikt voor aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteiten;
  • 2. de activiteit dient qua aard, omvang en uitstraling te passen in de woonomgeving;
  • 3. de activiteit mag niet vergunningplichtig danwel meldingsplichtig ingevolge de Wet milieubeheer zijn;
  • 4. er mag geen detailhandel ter plaatse plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit van de aan-huis-verbonden activiteit of e-commerce;
  • 5. ten behoeve van e-commerce is geen toonzaal aanwezig en worden geen goederen afgehaald.

Artikel 17 Wonen - Garagebox

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Garagebox' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van stalling van (motor)voertuigen;

met de daarbij behorende:erven.

 • b. erven.
17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen.
17.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. de gebruiksmgelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • b. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de sciale veiligheid;
 • d. de verkeersveiligheid.

Artikel 18 Wonen - Wooncentrum

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Wooncentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een wooncentrum;

met daaraan ondergeschikt

 • b. gemeenschappelijke voorzieningen zoals recreatieruimtes, keuken, een kleinschalig restaurant, kleinschalige winkelvoorzieningen/kapsalon, gezondheidszorg, sociale dienstverlening en daarmee samenhangende administratieve diensten;

met de daarbij behorende:

 • c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • d. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. andere werken;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. water;
 • i. wegen en paden.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de gebouwen dienen qua bouwaanduiding zoals weergegeven op de verbeelding en welke overeenkomt met de bouwaanduiding zoals genoemd in onderstaande matrix, en de daarbij behorende aantal bouwlagen en maatvoering te voldoen aan de eisen die in de volgende matrix zijn gesteld;

Bouw- aanduiding   Aantal bouwlagen   Goothoogte (m)   Bouwhoogte (m)   Dakhelling (o)   Bebouwings-
percentage (%)  
    min   max   min   max   min   max   min   max  
sba-1       6     9         45  
sba-2       9     12         45  
sba-3           12         0  
sba-4   4         13         0  
sba-5   5         17         0  

18.2.2 Bijgebouwen

voor het bouwen van bijgebouwen, waaronder begrepen aan- en uitbouwen, gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag maximaal 100 m² bedragen;
 • b. de goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag, indien voorzien van een kap; niet meer dan 7,5 meter bedragen, bij een platte afwerking dient de bouwhoogte gelijk aan de goothoogte te zijn.
 • d. de dakhelling mag niet meer dan 45 o bedragen.
18.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
18.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in lid 18.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • c. het gebruik van gronden en de daarop voorkomende gebouwen voor detailhandel, anders dan zoals bedoeld in lid 18.1 onder b.

Artikel 19 Wonen - Woonwagens

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagens' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. standplaatsen voor woonwagens;

met de daarbij behorende:

 • b. woonwagens;
 • c. aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • e. andere werken;
 • f. tuinen, erven en terreinen.
19.2 Bouwregels

De oppervlakte van de woonwagen, inclusief de bijgebouwen, waaronder begrepen aan- en uitbouwen, mag niet meer dan 150  bedragen, met dien verstande dat;

19.2.1 Woonwagens

voor woonwagens de volgende regels gelden:

 • a. een woonwagen mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden geplaatst;
 • b. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • c. de dakhelling mag niet meer dan 45° bedragen ;
 • d. indien de woonwagen wordt voorzien van een kap, mag de kapvorm uitsluitend bestaan uit een dwarskap.
19.2.2 Vrijstaande bijgebouwen en aan- en uitbouwen

voor vrijstaande bijgebouwen en aan- en uitbouwen, de volgende regels gelden:

 • a. vrijstaande bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van aan- en uitbouwen is ten hoogste gelijk aan die van de woonwagen;
 • c. de dakhelling van aan- en uitbouwen is ten hoogste gelijk aan die van de woonwagen;
 • d. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • e. de dakhelling van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer dan 45° bedragen;
 • f. vrijstaande bijgebouwen dienen minimaal 6 meter achter de voorgevel van de woonwagen te worden gebouwd.
19.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 3 meter mag bedragen, met dien verstande dat voor erf- of perceelsafscheidingen geldt dat de hoogte:

 • a. maximaal 1 meter mag bedragen: of
 • b. maximaal 2 meter mag bedragen, mits meer dan 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van de woonwagen wordt gebouwd.
19.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid; en
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
19.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming zoals bedoeld in lid 19.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik of laten gebruiken van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.

Artikel 20 Leiding - Gas

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een gastransportleiding;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor zover op de verbeelding nog andere dubbelbestemmingen zijn aangegeven, is de voorrangsbepaling zoals opgenomen in artikel 28.1 van toepassing.

20.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere op de verbeelding aangewezen bestemming mogen op of in deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze aanvullende bestemming.

20.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in lid 20.1 jo artikel 7.2 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval gerekend het permanent opslaan van goederen.

20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Ter plaatse van de in lid 20.1 bedoelde gronden is het verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het aanbrengen, dan wel rooien van hoogopgaand en/ of diepwortelende beplanting, waaronder ook rietbeplanting;
  • 2. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
  • 3. het verrichten van grondroeractiviteiten (bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk;
  • 4. diepploegen;
  • 5. het aanbrengen van gesloten verhardingen;
  • 6. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
  • 7. het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzeters en ander straatmeubilair;
  • 8. het indrijven van voorwerpen in de bodem.
 • b. Het in sub a vermelde verbod is niet van toepassing op werken en /of werkzaamheden welke:
  • 1. het normale onderhoud betreffen;
  • 2. voorkomen op de beplantinglijst van de leidingbeheerder;
  • 3. mechanisch worden uitgevoerd en daarmee vallen onder de werking van de Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse netwerke';
  • 4. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht wroden van dit bestemmingsplan, met de daarvoor verleende vergunning;
  • 5. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding.
 • c. De in sub a vermelde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien een positief advies is ontvangen van de betreffende leidingbeheerder en er geen afbreuk wordt gedaan aan een doelmatig en veilig functioneren van de ondergrondse leidingen.

Artikel 21 Leiding - Hoogspanningsverbinding

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. een bovengrondse hoogspanningsleiding;

met de daarbij behorende:

 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Voor zover op de verbeelding nog andere dubbelbestemmingen zijn aangegeven, is de voorrangsbepaling zoals opgenomen in artikel 28.1 van toepassing.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Bouwwerken
 • a. In afwijking van het bepaalde in de andere op de verbeelding aangewezen bestemming mogen op of in deze gronden geen bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze aanvullende bestemming.
21.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de waarborging van de brand- en externe veiligheid en ter bevordering van zelfredzaamheid van aanwezigen en van beheersbaarheid en bestrijdbaarheid bij incidenten;
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de luchtvaartverkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
21.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 21.2.1 sub a en toestaan dat de in de basisbestemming genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
  • 1. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende hoogspanningsleidingbeheerder, indien gelegen binnen 25 meter gerekend vanuit de hartlijn leiding- hoogspanningsverbinding;
  • 2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding.
21.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden
21.5.1 Vergunningsplicht

Het is verboden op of in de in lid 21.1 bedoelde gronden zonder een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanbrengen en/of rooien van hoogopgaande beplanting en bomen;
 • b. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging;
 • c. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • d. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • e. het aanleggen van zonneparken;
 • f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen en egaliseren;
 • g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
 • h. het permanent opslaan van goederen of het tijdelijk opslaan van (zeer) brandbare goederen.

21.5.2 Uitzondering

Het verbod in lid 21.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden die:

 • a. reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan;
 • b. het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerende strook betreffen;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
21.5.3 Voorwaarden

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan worden verleend nadat voorafgaand schriftelijk positief advies van de betreffende leidingbeheerder is gekregen en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding.

Artikel 22 Waarde - Archeologie 2

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel en het behoud van de archeologische waarden. Voor zover op de verbeelding nog andere dubbelbestemmingen zijn aangegeven, is de voorrangsbepaling zoals opgenomen in artikel 28.1 van toepassing.

22.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en wethouders de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regel van de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming (basisbestemming):
  • 1. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden en/of anderszins wijzigen van de bodemstructuur;
  • 2. het graven en dempen van waterpartijen en watergangen;
  • 3. het aanbrengen van drainage;
  • 4. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm en/of met een oppervlakte van meer dan 100 m2 , behalve indien deze in het kader van onderzoek naar historische vindplaatsen worden uitgevoerd;
  • 5. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
  • 6. het opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
  • 7. overige activiteiten die de bodemopbouw ter plaatse verstoren.
 • b. Een vergunning als bedoeld in lid 22.2 sub a kan alleen worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische waarden.
 • c. In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. (zie art. 39 Wijziging van de Monumentenwet 1988)
 • d. Aan de in lid 22.2 sub a genoemde vergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. (zie art 39 Wijziging van de Monumentenwet 1988)
 • e. Voorafgaand aan de verlening van de in lid 22.2 sub a genoemde vergunning dienen Burgemeester en wethouders schriftelijk advies in te winnen bij de provinciaal archeoloog;
 • f. Het in lid 22.2 sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  • 1. het normale onderhoud betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van ter inzagelegging van het ontwerpplan.

Artikel 23 Waarde - Archeologie 3

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het herstel en het behoud van de archeologische waarden. Voor zover op de verbeelding nog andere dubbelbestemmingen zijn aangegeven, is de voorrangsbepaling zoals opgenomen in artikel 28.1 van toepassing.

23.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van Burgemeester en wethouders de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regel van de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming (basisbestemming):
  • 1. het ontgronden, afgraven, egaliseren en ophogen van gronden en/of anderszins wijzigen van de bodemstructuur;
  • 2. het graven en dempen van waterpartijen en watergangen;
  • 3. het aanbrengen van drainage;
  • 4. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 30 cm en/of met een oppervlakte van meer dan 1000 m2 , behalve indien deze in het kader van onderzoek naar historische vindplaatsen worden uitgevoerd;
  • 5. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
  • 6. het opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;
  • 7. overige activiteiten die de bodemopbouw ter plaatse verstoren.
 • b. Een vergunning als bedoeld in lid 23.2 sub a kan alleen worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische waarden.
 • c. In het belang van de archeologische monumentenzorg dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld. (zie art. 39 Wijziging van de Monumentenwet 1988)
 • d. Aan de in lid 23.2 sub a genoemde vergunning kunnen de volgende voorschriften worden verbonden:
  • 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
  • 2. de verplichting tot het doen van opgravingen; of
  • 3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. (zie art 39 Wijziging van de Monumentenwet 1988)
 • e. Voorafgaand aan de verlening van de in lid 23.2 sub a genoemde vergunning dienen Burgemeester en wethouders schriftelijk advies in te winnen bij de provinciaal archeoloog;
 • f. Het in lid 23.2 sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  • 1. het normale onderhoud betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van ter inzagelegging van het ontwerpplan.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 24 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 25 Algemene gebruiksregels

 • a. Het is verboden de gronden en de bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de aangegeven bestemming;
 • b. Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
  • 1. het gebruik of laten gebruiken van gronden en de daarop voorkomende bouwwerken als seksinrichting(en);
  • 2. het gebruik of laten gebruiken van gronden als stanplaats voor kampeermiddelen.
 • c. Burgemeester en wethouders verlenen een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bepaalde in lid a, indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd;
 • d. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in voldoende mate uimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel. Dit betekent dat voldaan moet worden aan de parkeerkencijfers in de CROW-publicatie 317 en dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging;
 • e. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het bijbehorend bouwperceel;
 • f. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub d en e, dienen na de realisering in stand te te worden gehouden;
 • g. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub d en e:
  • 1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
  • 2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, danwel laad- of losruimte wordt voorzien.

Artikel 26 Algemene afwijkingsregels

 • a. Burgemeester en wethouders kunnen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning afwijken van:
  • 1. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages;
  • 2. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geven;
  • 3. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte wordt vergroot tot niet meer dan 10 meter;
  • 4. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 meter;
  • 5. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen word vergroot, mits:
   • de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 5 m² bedraagt;
   • de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende gebouw bedraagt.
  • 6. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen, worden gebouwd mits:
   • de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, niet meer dan 3 meter bedraagt;
   • de oppervlakte niet meer dan 25 m2 bedraagt;
  • 7. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve van het verzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag, worden geplaatst mits:
   • de hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, niet meer dan 1,5 meter bedraagt;
   • de bruto-oppervlakte niet meer bedraagt dan 2 m2 voor zover het bouwwerk bovengronds word geplaatst;
  • 8. de bestemmingsplanbepalingen en toestaan dat een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) wordt gebouwd mits:
   • de oppervlakte niet meer dan 18 m2 bedraagt;
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsplanbepalingen en toestaan dat de aanleg van nieuwe en wijziging van bestaande weg-, infrastructuur- en groenvoorzieningen (inclusief speelvoorzieningen met een maximale hoogte van 12 meter) binnen de bebouwde kom wordt gerealiseerd, mits deze activiteiten niet samenhangen met realisering van een nieuwe, nog niet via een (ontwerp)bestemmingsplan geaccordeerde planmatige stads- of dorpsuitbreiding;

Artikel 27 Algemene procedureregels

27.1 Procedure nadere eisen

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van één of meerdere nadere eisen als bedoeld in de artikelen 3 t/m 21 is de volgende procedure van toepassing:

 • a. een voorgenomen nadere eis als bedoeld in bovengenoemde artikelen, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt, met bijhorende stukken, gedurende 2 weken op het gemeentehuis ter inzage;
 • b. burgemeester en wethouders maken de nederlegging van te voren in één of meer dag- of nieuwsbladen, die in de gemeente worden verspreid, en voorts op de gebruikelijke wijze, bekend;
 • c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid tot het indienen van zienswijzen;
 • d. gedurende de in sub a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen indienen omtrent de voorgenomen nadere eis.

Artikel 28 Overige regels

28.1 Volgorde dubbelbestemmingen

Bij het gebruik van de gronden voor bebouwing en voor overig gebruik is, voor zover deze gronden tevens bestemd zijn voor één of meer van de dubbelbestemmingen zoals die zijn omschreven in de artikelen 20 tot en met 23 van de regels, het navolgende schema van toepassing:

Dubbelbestemming   Artikelnummer   Prioritering  
     
Leiding - Gas   20   1  
Leiding - Hoogspanningsverbinding   21   2  
Waarde - Archeolgie 2   22   3  
Waarde - Archeologie 3   23   4  

Voor zover de regels van de in de tabel genoemde artikelen van een lagere orde van belangrijkheid de werking van de regels van een hogere orde van belangrijkheid niet frustreren, zijn eerder genoemde regels eveneens van toepassing.

28.2 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luidden op het moment van vaststelling van het plan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 29 Overgangsrecht

29.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
29.2 Afwijking

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 29.1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 29.1 met maximaal 10%.

29.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 29.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

29.4 Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

29.5 Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 29.4, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

29.6 Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 29.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

29.7 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 29.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 30 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan De Weide 2016.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van .............................................................

De voorzitter, De griffier,

...................... ................................

Bijlagen bij de regels