direct naar inhoud van 5.1 Algemene planbeschrijving
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

5.1 Algemene planbeschrijving

5.1.1 Inleiding

Een oppervlakkige kennismaking met Angelslo levert nog grotendeels het beeld op van de wijk zoals geschetst in de eerste paragraaf van het vorige hoofdstuk. Er is echter ook sprake van aantastingen van de oorspronkelijke opzet. Bijzondere voorzieningen zoals kerken en scholen verdwijnen meer en meer uit de groenzones. De over de wijk verspreide winkelvoorzieningen zijn verdwenen en zijn volledig geconcentreerd in het winkelcentrum aan de Statenlaan. Dit leidt ertoe dat de buurten zelf meer en meer alleen een woonfunctie hebben.

De plat afgedekte, eenduidige strokenbouw vormde oorspronkelijk een fraaie, sobere tegenhanger van de weelderige en gedifferentieerde groenopzet van de wijk. In de loop der tijd is de oorspronkelijke architectonische helderheid van deze strokenbouw op veel plaatsen verrommeld. In de meeste gevallen is deze verrommeling opgetreden na de verkoop van de grondgebonden rijtjeswoningen. Deze verrommeling manifesteert zich vooral door de wildgroei van aanbouwen en bijbehorende bouwwerken die een aantasting vormt van de strokenstructuur. Het meest pijnlijk manifesteert zich dit bij de zogenaamde 'vertande' voorgevels. Veel van dergelijke gevels worden ontsierd door uiteenlopende bouwwerken tussen, aan of ter vervanging van de oorspronkelijke aanbouwen of bijbehorende bouwwerken aan de voorzijde van de woningen.

Een tweede effect van het verkopen van de woningen, dat na verloop van tijd steeds meer impact krijgt, is de individualisering van het gevelbeeld van de oorspronkelijk uniforme strokenbouw. Bewoners voegen bij gevelrenovatie naar eigen inzichten nieuwe materialen en kleuren toe, waardoor het beeld van eenduidige stroken verkleurt naar een optelsom van individueel verschillende gevelbeelden. Woonbuurten krijgen hierdoor al snel een verpauperd karakter. Hierdoor heeft Angelslo als woongebied aan kwaliteit ingeboet. Daarnaast speelt de eenzijdige opzet van Angelslo met voornamelijk huurwoningen de buurt parten. Mensen geven meer en meer de voorkeur aan een koopwoning in een andere wijk van Emmen of in een van de buitendorpen. Om het tij te keren, is een masterplan (Masterplan Angelslo, mei 2007) opgesteld voor de wijk met voorstellen voor nieuwe invullingen van vrijgekomen plekken en renovatie van bestaande (woningbouw)complexen.

5.1.2 Het Masterplan

Dit bestemmingsplan voor Angelslo heeft in beginsel een conserverend karakter. De huidige situatie wordt bestendigd in een gedetailleerde toekenning van bestemmingen. Een aantal van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet als een vervolg op het masterplan, zijn in een dusdanig vergevorderd stadium dat ze worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

1. inpassing en uitbreiding De Horst;

2. cluster IV west: nieuwbouw Boerschaplaan.

Mogelijk dat er ook nog andere ontwikkelingen in gang zijn gezet, maar daarover ontbreekt informatie.

Ad. 1. Inpassing en uitbreiding De Horst

De bestemming Maatschappelijk - Woonzorginstelling wordt voorzien van een bouwvlak met maximale bouwhoogte en bebouwingspercentage op basis van de voor dit complex ontwikkelde plannen.

Ad. 2. Cluster IV west: nieuwbouw Boerschaplaan

Het voor deze locatie ontwikkelde stedenbouwkundige plan, mogelijk gemaakt via een ruimtelijke onderbouwing (Ruimtelijke Onderbouwing ten behoeve van de herstructurering cluster IV west in Angelslo te Emmen, gemeente Emmen, mei 2007) wordt met eenzelfde mate van detaillering als de overige woonbebouwing opgenomen in dit bestemmingsplan.

5.1.3 Nota van Uitgangspunten Angelslo

Ten behoeve van dit bestemmingsplan heeft een uitgebreide stedenbouwkundige inventarisatie plaatsgevonden. Hierbij is gedetailleerd per woning aangegeven wat de oorspronkelijke kenmerken van de woning zijn wat betreft hoogte, situering van de voorzijde en de wijze waarop de woning is afgedekt. Daarnaast is gekeken welke hedendaagse toevoegingen rond de woning zijn aangebracht in de vorm van aanbouwen of bijbehorende bouwwerken en of sprake is van een verharding in de tuin ten behoeve van parkeren. Ook is in kaart gebracht waar van oorsprong openbare voortuinen zijn overgedragen aan particuliere eigenaren en waar sprake is van de overdracht van zijtuinen. De resultaten van deze inventarisatie en de daaruit volgende analyse zijn vastgelegd in de Nota van uitgangspunten Angelslo (B├╝gelHajema Adviseurs, 26 januari 2010). Aan de hand van de bevindingen in deze nota worden aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op zowel het nog op te stellen bestemmingsplan als op andere planvormen, zoals de welstandsnota of het beeldkwaliteitsplan. De aanbevelingen hebben geleid tot een gedetailleerde bestemmingsaanduiding van de individuele kavels naar de bestemmingen Wonen en Tuin.

In deze nota wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan het gevoelde tekort aan parkeerplaatsen. Om enerzijds flexibel te kunnen inspelen op verzoeken van bewoners om extra parkeerruimte, maar anderzijds ook een goede afweging te kunnen maken tussen dit verzoek en de ruimtelijke kwaliteiten van een specifieke locatie, is besloten om via een aanlegvergunningstelsel in de bestemming Groen het maken van extra parkeerruimte mogelijk te maken.