direct naar inhoud van 1.5 Overzicht verricht onderzoek
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

1.5 Overzicht verricht onderzoek

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan Emmen, Angelslo zijn diverse bureauonderzoeken verricht. In deze paragraaf worden deze kort benoemd. De conclusies zijn verwerkt in hoofdstuk 3.

Akoestisch onderzoek

Het bestemmingsplan voor het industrieterrein Bargermeer wordt op dit moment geactualiseerd. Hiervoor is een akoestisch onderzoek verricht, waarvan de geluidscontour in onderhavig bestemmingsplan is verwerkt.

Archeologisch historisch onderzoek

Op basis van beschikbaar kaart- en datamateriaal is gekeken naar binnen het plangebied aanwezige en te verwachten archeologische en historische waarden. Voorzover noodzakelijk is voor deze (verwachtings)waarden een conserverende juridische regeling opgenomen.

Watertoets

Voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmingsplan, heeft de gemeente overleg gevoerd met het waterschap. De gemaakte afspraken zijn verwerkt in de 'waterparagraaf' (paragraaf 3.6).