direct naar inhoud van Artikel 31 Wonen - Gestapeld 3
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

Artikel 31 Wonen - Gestapeld 3

31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Gestapeld 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. appartementsgebouwen met maximaal drie bouwlagen;
 • b. bestaande bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. sport- en speelgelegenheden;
 • f. toegangswegen, in- en uitritten;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
31.2 Bouwregels
31.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend appartementsgebouwen worden gebouwd;
 • b. het aantal hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal;
 • c. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • d. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • e. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 3 meter te bedragen, dan wel indien sprake is van een kleinere afstand, de reeds bestaande afstand;
 • f. hoofdgebouwen dienen plat afgedekt te zijn;
 • g. de voorgevel van het hoofdgebouw dient in de gevellijn te worden opgericht, dan wel op de bestaande locatie indien de huidige voorgevel achter de gevellijn is opgericht;
 • h. de hoofdgebouwen worden opgericht in drie bouwlagen;
 • i. de bouwhoogte van het hoofdgebouw mag maximaal de bestaande bouwhoogte bedragen.
31.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw gelden de volgende bepalingen:

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend inpandig in het hoofdgebouw worden opgericht;
 • b. in afwijking van het bepaalde in artikel 31.2.2 onder a zijn bestaande bijbehorende bouwwerken buiten het hoofdgebouw ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan toegestaan;
 • c. de bouwhoogte van de bestaande bijbehorende bouwwerken mag maximaal de bestaande bouwhoogte bedragen waarbij de bijbehorende bouwwerken plat afgedekt dienen te zijn.
31.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter bedraagt en achter de gevellijn maximaal 2 meter en de maximale bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen.
31.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
31.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woning;
 • b. het gebruik van gronden ten behoeve van aan huis verbonden kleinschalige beroeps- of bedrijfsactiviteiten.