direct naar inhoud van Artikel 19 Sport - Manege
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

Artikel 19 Sport - Manege

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Manege' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. uitoefening van een manege/paardendressuurcentrum;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bedrijfsgebouwen;

met bijbehorende:

 • d. andere bouwwerken;
 • e. horeca -1 ten dienste van de bestemming;
 • f. toegangswegen, in- en uitritten;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. de afstand tussen de gebouwen mag maximaal 25 meter bedragen.
19.2.2 Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen dienen op tenminste 3 meter uit de erfgrens te worden opgericht;
 • b. de bouwhoogte van het bedrijfsgebouw mag maximaal 6 meter bedragen, danwel ten hoogste de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedraagt;
 • c. de goothoogte van het bedrijfsgebouw mag maximaal 3 meter bedragen, danwel ten hoogste de bestaande goothoogte indien deze meer bedraagt;
 • d. de dakhelling van het bedrijfsgebouw mag niet minder bedragen dan 15 graden, danwel de bestaande dakhelling indien deze minder bedraagt;
 • e. de totale oppervlakte van het bedrijfsgebouw mag maximaal 2000 m2 bedragen, danwel de bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt.
19.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de totale of gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 200 m2 bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 6 meter bedragen;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag maximaal 2,5 meter bedragen.
19.2.4 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen langs een openbare weg en/of buiten het omwalde bouwperceel mag maximaal 1 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen binnen het omwalde bouwperceel mag maximaal 2 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken binnen het bouwvlak bedraagt maximaal 6 meter;
 • d. de bouwhoogte van andere bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 3 meter.
19.3 Nadere eisen
19.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
19.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming zoals bedoeld in artikel 7.10 Wro wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bedrijfsgebouwen of bijbehorende bouwwerken;