direct naar inhoud van Artikel 15 Maatschappelijk - Religie
Plan: Emmen, Angelslo
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2010008-0701

Artikel 15 Maatschappelijk - Religie

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk – Religie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebouwen ten behoeve van religieuze instellingen zoals kerken, moskeeën, gebedshuizen en andere in aard en omvang vergelijkbare instellingen met bijbehorende voorzieningen;
 • b. gebouwen ten behoeve van fietsenstallingen/bergingen;

met bijbehorende:

 • c. andere bouwwerken;
 • d. horeca 1 ten dienste van de bestemming;
 • e. bijbehorende bouwwerken;
 • f. toegangswegen, in- en uitritten;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieninge;
 • i. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de voorgevel van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden opgericht;
 • d. de bouw- en goothoogte en dakhelling bedragen de bestaande bouw- en goothoogte en dakhelling, met dien verstande dat ter plaatse van de maatvoeringaanduiding 'maximale bouwhoogte' de bouwhoogte van het (hoofd)gebouw niet meer mag bedragen dan is aangegeven.
15.2.2 Fietsenstallingen/bergingen

Voor het bouwen van fietsenstallingen/bergingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. fietsenstallingen/bergingen mogen buiten een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de totale of gezamenlijke oppervlakte van fietsenstallingen/bergingen mag maximaal 50 m2 bedragen mits niet meer dan 50% van het bouwperceel wordt bebouwd;
 • c. de bouwhoogte van een fietsenstalling/berging mag maximaal 3 meter bedragen.
15.2.3 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter bedraagt en achter de gevellijn maximaal 2 meter en de maximale bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. de milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
15.4 Afwijken van de bouwregels
15.4.1 Bevoegdheid

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in:

 • a. artikel 15.2.1 onder a en toestaan dat gebouwen buiten het bouwvlak mogen worden gerealiseerd met een maximum vloeroppervlak van 50 m2;
 • b. artikel 15.2.1 onder c in die zin dat de goot- en/of bouwhoogte van een gebouw mag worden verhoogd met maximaal 1 meter.
15.4.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 15.4.1 genoemde ontheffing is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om ontheffing te verlenen, worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden en of belangen onevenredig worden geschaad, wordt de ontheffing niet verleend.

15.5 Afwijken van de gebruiksregels
15.5.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. artikel 15.1 en toestaan dat binnen de bestemming 'Maatschappelijk - Religie' andere maatschappelijke functies dan onderwijs zijn toegestaan mits passend in de omgeving en binnen de bestaande bebouwing of bouwvlak.
15.5.2 Beperking

De toepassing van de in artikel 15.5.1 genoemde afwijking is beperkt tot incidentele gevallen, waarbij het functioneren van de bestemming begrepen doeleinden en omliggende bestemmingen niet mag worden aangetast. In de afweging om omgevingsvergunning te verlenen worden in ieder geval de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de cultuurhistorie, de verkeersveiligheid, de (sociale) veiligheid, brandveiligheid/externe veiligheid en rampenbestrijding, de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen in acht genomen. Indien de genoemde waarden of belangen onevenredig worden geschaad wordt de omgevingsvergunning niet verleend.