direct naar inhoud van Artikel 63 Wonen - Wilms Boo
Plan: Buitengebied Emmen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0114.2009072-0710

Artikel 63 Wonen - Wilms Boo

63.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Wilms Boo aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. één vrijstaande woning;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. tuin en erven;
 • d. een atelier, uitsluitend in combinatie met de aanwezige woonfunctie;
 • e. een museum, uitsluitend in combinatie met de aanwezige woonfunctie;
 • f. een bed & breakfastvoorziening voor maximaal 4 personen, uitsluitend in combinatie met de aanwezige woonfunctie;
 • g. kleinschalige detailhandel, uitsluitend in combinatie met de aanwezige woonfunctie;
 • h. kleinschalige bijeenkomsten van maximaal 25 personen, uitsluitend in combinatie met de aanwezige woonfunctie;

met bijbehorende:

 • i. andere bouwwerken;
 • j. toegangswegen in- en uitritten;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen.

63.2 Bouwregels
63.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen bedraagt ten hoogste 200 m2;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen;
 • d. de goothoogte van gebouwen mag ten hoogste de bestaande bouwhoogte bedragen;
 • e. de dakhelling van gebouwen mag ten hoogste de bestaande bedragen;
63.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf-en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter bedragen;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 50 m2;
 • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter;

63.3 Nadere eisen
63.3.1 Bevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de gebouwen, wat betreft:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. cultuurhistorie;
 • d. verkeersveiligheid;
 • e. sociale veiligheid;
 • f. brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding;
 • g. milieusituatie;
 • h. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.

63.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het bewonen van bijbehorende bouwwerken;
 • b. het aanleggen van paardenbakken.