direct naar inhoud van Artikel 11: Wonen - Werken
Plan: Kantorenpark Drachten en Bedrijvenpark Noordoostkwadrant
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0090.BP2011BKA001-0401

Artikel 11: Wonen - Werken

11.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in combinatie met kantoren;
 • b. wonen in combinatie met medische voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk";

met uitzondering van geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en vuurwerkbedrijven;

maar ook voor de daarbij behorende:

 • c. tuinen en erven;
 • d. groenvoorzieningen en waterpartijen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. wegen, straten en paden;
 • h. openbare nutsvoorzieningen.

11.2. Bouwregels
11.2.1. Toegelaten bouwwerken

Op de gronden, bedoeld in lid 11.1, mogen de volgende bouwwerken worden gebouwd:

 • a. gebouwen en overkappingen ten dienste van de bestemming, zoals bedrijfsgebouwen en woningen met de daarbijbehorende bijgebouwen;
 • b. andere bouwwerken, zoals erf- en terreinafscheidingen, palen en masten.

11.2.2. Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen en overkappingen mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de minimale en maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling van een hoofdgebouw mag respectievelijk ten minste en ten hoogste de in de aanduiding “minimale-maximale goot-, bouwhoogte (m) en dakhelling (graden)” aangegeven minimale en maximale goot- en bouwhoogte en dakhelling bedragen;
 • c. het aantal woningen mag maximaal het in de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" zijn;
 • d. de oppervlakte van een hoofdgebouw mag maximaal 60% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen en mag bovendien niet groter zijn dan 120 m²;
 • e. de voorgevel van een hoofdgebouw moet in de voorgevelbouwgrens staan;
 • f. de afstand van een blok van twee aaneen gebouwde hoofdgebouwen tot de zijgrens van het bouwperceel moet minimaal 3 meter zijn;
 • g. de diepte van een hoofdgebouw mag maximaal 15 meter zijn.

11.2.3. Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw mogen:
  • 1. alleen binnen de aangegeven bouwvlakken worden gebouwd en moeten op minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, maar:
   • a. er mag per hoofdgebouw één erker tot 1,2 meter vóór die gevel worden gebouwd met een maximumbreedte van 90% van de voorgevel, waarbij de diepte van een erker niet meer mag bedragen dan de afstand (op de gevel gemeten) tussen die erker en de hartlijn van de woningscheidende muur, tenzij sprake is van de bouw van een gezamenlijke erker met het naastgelegen aangebouwde hoofdgebouw, in welk geval een erker tot op de hartlijn van de woningscheidende muur mag worden gebouwd;
   • b. er mag per hoofdgebouw wel één overkapping (carport) worden gebouwd op minimaal 1 meter achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw;
  • 2. in geval van een aan de achtergevel van een hoofdgebouw te bouwen aan- of uitbouw een diepte hebben van maximaal 4 meter uit de achtergevel van het hoofdgebouw;
  • 3. een gezamenlijke oppervlakte hebben van ten hoogste 50% van het bij het hoofdgebouw aansluitende zij- en/of achtererf (voorzover dat binnen het aangegeven bouwvlak ligt) en mogen bovendien niet groter zijn dan 75 m²;
  • 4. een goothoogte hebben van maximaal 3 meter;
  • 5. in geval van overkappingen een bouwhoogte hebben van maximaal 3 meter;
  • 6. in geval van aan- of uitbouwen en bijgebouwen een bouwhoogte hebben van maximaal 3 meter op de zijgrens van het bouwperceel en welke bouwhoogte vanaf de zijgrens van het bouwperceel onder een dakhelling van maximaal 45 graden rechtevenredig toe mag nemen tot:
   • a. voor aan- en uitbouwen een bouwhoogte van maximaal 1 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
   • b. voor bijgebouwen een bouwhoogte van maximaal 5 meter.

11.2.4. Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. erf- en terreinafscheidingen en pergola's mogen alleen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 1 meter zijn, maar als een erf- of terreinafscheiding achter (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd, mag deze maximaal 2 meter zijn;
 • c. de bouwhoogte van palen en masten, met uitzondering van reclamemasten, mag maximaal 8 meter zijn;
 • d. de bouw van reclamemasten is niet toegestaan;
 • e. de bouwhoogte van reclamezuilen mag maximaal 3 m zijn;
 • f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken mag maximaal 3 meter zijn.

11.3. Afwijking van de bouwregels

11.3.1. Afwijkingsbevoegdheden

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. de regel van lid 11.2.2 sub b ten aanzien van de minimale dakhelling en toestaan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verlaagd of een hoofdgebouw geheel of gedeeltelijk wordt voorzien van een plat dak;
 • b. de regel van lid 11.2.2 sub b ten aanzien van de maximale dakhelling en toestaan dat de dakhelling van een hoofdgebouw wordt verhoogd tot ten hoogste 80°;
 • c. de regel van lid 11.2.3 sub a onder 1.a. en toestaan dat de afstand van een erker tot de hartlijn van de woningscheidende muur wordt verkleind, mits:
  • 1. het uitzicht van de buren niet wordt belemmerd;
  • 2. de hoek tussen de zijgevel van de erker en de voorgevel maximaal 45 graden bedraagt, tenzij sprake is van de bouw van een gezamenlijke erker met het naastgelegen woonhuis;
  • 3. de erker gelijkvormig is aan erkers op naastliggende percelen;
  • 4. sprake is van de bouw van een gezamenlijke erker met het naastgelegen woonhuis;
 • d. de regel van lid 11.2.3 sub a onder 1 en toestaan dat een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
  • 1. een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping op minimaal 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd;
  • 2. de breedte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping gemeten vanaf de bouwgrens, ten hoogste 3 meter bedraagt;
  • 3. de afstand van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een overkapping tot de zij- en achtergrens van het bouwperceel ten minste 2 meter bedraagt;
 • e. de regel van lid 11.2.3 sub a onder 2 en toestaan dat de diepte van een aan de achtergevel van een hoofdgebouw te bouwen aan- of uitbouw wordt vergroot, mits:
  • 1. niet meer dan 50% van de oppervlakte van het achter de oorspronkelijke achtergevel gelegen erf wordt bebouwd;
  • 2. de afstand van een aan- of uitbouw tot aan de achterzijde van het bouwperceel minimaal 2 meter is;
  • 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige uitgangspunten van het gebied, waarbij met name wordt uitgegaan van de oppervlakte en de ligging van de gebouwen op de aangrenzende bouwpercelen;
 • f. de regel van lid 11.2.3 sub a onder 6 en toestaan dat de bouwhoogte van een in de zijgrens van het bouwperceel te bouwen aan- of uitbouw wordt verhoogd tot maximaal 1 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 • g. de regel van lid 11.2.3 sub a onder 6 en toestaan dat de bouwhoogte van een in de zijgrens van het bouwperceel te bouwen bijgebouw wordt verhoogd tot maximaal 5 meter;
 • h. de regel van lid 11.2.4 sub a en toestaan dat erf- en terreinafscheidingen buiten de aangegeven bouwvlakken worden gebouwd;
 • i. de regel van lid 11.2.4 sub b en toestaan dat een erf- of terreinafscheiding met een bouwhoogte van maximaal 2 meter vóór (het verlengde van) de aan de kant van de weg gelegen gevel wordt gebouwd.

 

11.3.2. Beoordelingscriteria

Ontheffingen als bedoeld in lid 11.3.1 kunnen alleen worden verleend als hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de woonsituatie;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

11.4. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van bijgebouwen voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor werk aan huis, waarvan:
  • 1. de bedrijfsvloeroppervlakte meer is dan 30% van de totale gezamenlijke begane grondvloeroppervlakte van de bebouwing op het perceel;
  • 2. de bedrijfsvloeroppervlakte meer is dan 50 m² ;
  • 3. de activiteiten op grond van de Wet milieubeheer vergunnings- of meldingsplichtig zijn;
  • 4. omwonenden onevenredig veel hinder kunnen ondervinden;
  • 5. detailhandel onderdeel vormt, waarbij goederen worden verhandeld die ergens anders worden gemaakt of verwerkt;
  • 6. verkeers- of parkeeroverlast kan worden ondervonden.
 • c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor medische voorzieningen, behalve ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk";
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden detailhandel;
 • e. het gebruik van gronden en bouwwerken voor zelfstandige kantoren;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken voor minder dan 15 m² per bouwperceel ten behoeve van kantoor;
 • g. het gebruik van andere gebouwen dan woningen voor bewoning.

11.5. Wijzigingsbevoegdheid

11.5.1. Wijzigingsbevoegdheden

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen door:

 • a. het verwijderen van de aanduiding "maatschappelijk", als de betreffende functie is beëindigd.