direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene bouwregels
Plan: Bestemmingsplan Nij Altoenae
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.090503-VA01

Artikel 17 Algemene bouwregels

  • a. Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, alsmede erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen buiten beschouwing gelaten, mits:
    • 1. de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer dan 1,50 m wordt overschreden.
  • b. De bouwgrenzen mogen in afwijking van de regels, uitsluitend worden overschreden door:
    • 1. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers, serres, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m;
    • 2. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,00 m.