direct naar inhoud van Artikel 6 Groen
Plan: Bestemmingsplan Nij Altoenae
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0063.090503-VA01

Artikel 6 Groen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen, groenstroken en beplanting;
 • b. bebossing;
 • c. een paardenbak ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - paardenbak";
 • d. een gebouw ten behoeve van de stalling van paarden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - paardenbak";
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. woonstraten;
 • g. paden;
 • h. sloten, bermen en beplanting;

met de daarbijbehorende:

 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - paardenbak";
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen zal ten hoogste 30 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.
6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ten behoeve van:

 • a. de sociale veiligheid;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.