Artikel 6                   Wonen – 1

6.1             Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen – 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.     wonen, met inbegrip van beroep aan huis;

b.     tuinen, erven en verhardingen;

c.     parkeervoorzieningen.

 

6.2             Bouwvoorschriften

 

6.2.1         Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 6.1, mogen uitsluitend worden gebouwd woningen, aan- of uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair.

 

6.2.2         Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 6.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 

               woningen

a.     woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak, met de voorgevel in de naar de weg gekeerde bouwgrens;

b.     woningen mogen uitsluitend worden gebouwd op de hierna aangegeven wijze:

bouwwijze:

ter plaatse van de aanduiding:

in gestapelde vorm

‘gestapeld

 

c.     de bouwhoogte van een woningen mag niet meer bedragen dan op de plankaart ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;

d.     het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan op de plankaart ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ is aangegeven;

e.     een omgevingsvergunning voor het bouwen van hoofdgebouwen wordt slechts verleend, indien betreffende de daarbij behorende parkeervoorzieningen wordt voldaan aan de parkeernormen als aangegeven in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage 2 Parkeernormen.

 

andere bouwwerken

f.         de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

 

Bouwwerken

max. bouwhoogte

pergola’s

             3 m

erf- of perceelafscheidingen – 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw

             2 m

overige erf- of perceelafscheidingen

             1 m

overige andere bouwwerken

             3 m

 

brutovloeroppervlakte beroep aan huis

g.        de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis mag, in voorkomend geval samen met de brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis als bedoeld in lid 6.3.1, niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 75 .

6.3             Afwijking van de gebruiksvoorschriften

 

6.3.1         Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 6.1, ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf aan huis, mits:

a.     de gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van een bedrijf aan huis, in voorkomend geval samen met de brutovloeroppervlakte ten behoeve van een beroep aan huis als bedoeld in 6.2.2 onder g niet meer bedraagt dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 75 ;

b.     op de bij de betreffende woning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten behoeve van het bedrijf plaatsvindt,

c.     in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning mogen plaatsvinden,

d.     de bedrijfsactiviteiten door hun aard, omvang en visuele aspecten, het woonkarakter van de woning en het milieu van de omgeving niet onevenredig aantasten, en

e.     voor het autoparkeren zijn normen gesteld, waaraan voldaan moet worden. Met betrekking tot het aantal benodigde autoparkeerplaatsen wordt verwezen naar de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage 2 nota Parkeernormen.