gemeente: Bernheze   status: Vastgesteld
plannaam: De Kommen van Bernheze   datum: 01-06-2011
 

Artikel 18 Wonen

 

18.1 Bestemmingsomschrijving

 

18.1.1 Algemeen

De voor “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. het bestaande aantal woningen ter plaatse van de aanduidingen:

 1. aaneengebouwd: aaneengebouwde woningen;

 2. gestapeld: gestapelde woningen;

 3. twee-aaneen: twee-aaneen gebouwde woningen;

 4. vrijstaand: vrijstaande woningen;

 1. nieuwe woningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’, met inachtneming van dat maximumaantal;

 2. aan huis verbonden beroepen, met dien verstande dat per woning maximaal 40% van de vloeroppervlakte mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep tot een maximum van 50 m2;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘garage’: garageboxen;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek': tevens het behoud, beheer en herstel van de cultuurhistorische waarden van de op het perceel voorkomende monumentale en/of cultuurhistorische waardevolle gebouwen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

 

18.1.2 Aanvullende doeleinden

Tevens zijn de gronden bestemd voor:

 1. ter plaatse van de aanduiding ‘gezondheidszorg’: gezondheidszorg;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’: een kantoor;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van dienstverlening - kapsalon’: een kapsalon;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘antennemast’: een antennemast voor telecommunicatie;

 5. ter plaatse van de aanduiding ‘recreatiewoning’: een recreatiewoning;

 6. ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’: dienstverlening op de eerste bouwlaag.

18.2 Bouwregels

 

18.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. gebouwd binnen het bouwvlak;

 2. afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens is bij woningen ter plaatse van de aanduidingen:

 1. vrijstaand: aan twee zijden minimaal 3 m;

 2. twee-aaneen: aan één zijde minimaal 3 m;

 3. aaneengebouwd: aan de niet-aangebouwde zijde van de eindwoningen minimaal 3 m;

 1. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.

 

18.2.2 Bijgebouwen

Vrijstaande en niet-vrijstaande bijgebouwen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. de gezamenlijke oppervlakte per bouwperceel van vrijstaande en niet-vrijstaande bijgebouwen voor zover gebouwd buiten het bouwvlak per hoofdgebouw bedraagt voor de bestemmingen “Tuin” en “Wonen” tezamen maximaal:

 1. 60 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte tot 500 m2, mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 70% is;

 2. 70 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte tot 600 m2, mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 50% is;

 3. 80 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte tot 700 m2, mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 50% is;

 4. 90 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte tot 800 m2, mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 50% is;

 5. 100 m2 voor bouwpercelen met een oppervlakte groter dan 800 m2, mits het bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal 50% is;

 1. onverminderd het bepaalde onder a bedraagt de oppervlakte van een bijgebouw maximaal 50 m2; dit is niet van toepassing op vrijstaande bijgebouwen op bouwpercelen met een oppervlakte groter dan 1.000 m2;

 2. per hoofdgebouw zijn maximaal drie vrijstaande bijgebouwen toegestaan voor de bestemmingen “Tuin” en “Wonen” tezamen;

 3. de afstand van bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt bij vrijstaande woningen aan één zijde van de woning minimaal 3 m, voor zover gelegen binnen, naast en binnen een zone van 5 m achter het bouwvlak;

 4. bijgebouwen worden gesitueerd minimaal 4 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;

 5. in hoeksituaties (de zijgevel van de woning grenst aan een straat, openbaar groen of water) mag de bouwgrens door het bijgebouw worden overschreden,

 1. tot op de zijdelingse perceelsgrens indien er geen woningen aan dezelfde zijde in de zijstraat zijn gesitueerd;

 2. tot op minimaal 1 m van de zijdelingse perceelsgrens indien er woningen zijn gesitueerd aan dezelfde zijde in de zijstraat;

 1. de goothoogte van niet-vrijstaande bijgebouwen mag maximaal 3,25 m bedragen;

 2. de dakhelling van niet-vrijstaande bijgebouwen mag niet steiler zijn dan de kap van het hoofdgebouw;

 3. de goothoogte en bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen mag maximaal 3,25 m respectievelijk 5,5 m bedragen.

 

18.2.3 Carports

Carports mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. per hoofdgebouw is maximaal 1 carport toegestaan voor de bestemmingen “Tuin” en “Wonen” tezamen;

 2. gesitueerd maximaal 1 m voor de (het verlengde van de) voorgevel van het hoofdgebouw;

 3. oppervlakte maximaal 20 m2;

 4. hoogte maximaal 3,25 m.

 

18.2.4 Ondergeschikte onderdelen van woningen

De voorgevelrooilijn mag naar de wegzijde toe uitsluitend worden overschreden door ondergeschikte onderdelen van woningen (erkers) die voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. horizontale diepte maximaal 1,5 m;

 2. breedte maximaal 60% van de breedte van de totale voorgevel (exclusief overkapping boven de voordeur);

 3. afstand tot de voorste perceelsgrens minimaal 1,5 m;

 4. goothoogte maximaal 0,25 m boven de bovenzijde van de verdiepingsvloer van het hoofdgebouw,

met dien verstande dat het doortrekken van een erker aan de voorgevel tot voorbij en aan één zijgevel is toegestaan mits:

 1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens minimaal 2 m bedraagt;

 2. de breedte aan de zijgevel niet meer dan 1,5 m uit de zijgevel van het hoofdgebouw bedraagt;

 3. de diepte aan de zijgevel maximaal gelijk is aan de diepte van het hoofdgebouw.

 

18.2.5 Overkappingen boven de voordeur

Overkappingen boven de voordeur zijn toegestaan en voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. breedte maximaal 120% van de breedte van de entreepartij, tenzij de overkapping één constructie vormt met een erker;

 2. horizontale diepte maximaal 1,5 m;

 3. open constructie zonder tot de constructie behorende wanden.

 

18.2.6 Garageboxen

Bouwhoogte van garageboxen ter plaatse van de aanduiding ‘garage’ maximaal 3 m.

 

18.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal:

 1. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van de op het bouwperceel gelegen woningen: 1 m;

 2. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van de op het bouwperceel gelegen woningen: 2 m, met dien verstande dat in hoeksituaties (de zijgevel van de woning grenst aan een straat, openbaar groen of water) de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vanaf (het verlengde van) de voorgevel tot 4 m. daarachter maximaal 1 m. bedraagt;

 3. antennemast ter plaatse van de bouwaanduiding ‘antennemast’: 40 m;

 4. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 m.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 1. het gebruik van gebouwen en gronden voor bedrijfsmatige activiteiten;

 2. het gebruik van bijgebouwen ten behoeve van bewoning.

18.4 Afwijking van de gebruiksregels

 

18.4.1 Aan huis verbonden bedrijf

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 18.1 en artikel 18.3 onder a voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf, mits:

 1. het een bedrijf betreft genoemd in de categorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten of voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2;

 2. de oppervlakte maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de bebouwing bedraagt tot een maximum van 50 m2;

 3. er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;

 4. de activiteiten alleen in gebouwen plaatsvinden;

 5. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf.

 

18.4.2 Mantelzorg

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 18.1 jo. artikel 18.3 en toestaan dat bijgebouwen worden gebruikt voor bewoning, in het geval het gaat om:

 1. bewoning in het kader van mantelzorg waarbij de noodzaak door middel van een mantelzorgindicatie is aangetoond, of;

 2. bewoning door een alleenstaande ouder met een leeftijd van minimaal 55 jaar die gaat inwonen bij één van zijn/haar kinderen, of;

 3. bewoning door een ouder-echtpaar dat gaat inwonen bij één van hun kinderen waarvan ten minste één ouder met een leeftijd van minimaal 55 jaar;

 4. onder de voorwaarden dat:

 5. de vloeroppervlakte die voor bewoning wordt gebruikt maximaal 80 m2 bedraagt binnen de mogelijkheden van de in artikel 18.2 opgenomen bouwregels;

 6. er geen tweede woning ontstaat;

 7. het gebruik wordt beëindigd zodra niet meer wordt voldaan aan lid a, b of c van dit artikel.

 

18.4.3 Huisvesting van (tijdelijke) buitenlandse werknemers

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 18.1 voor het gebruik van woningen ten behoeve van de (structurele) huisvesting van (tijdelijke) buitenlandse werknemers, mits:

 1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

 2. er geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu;

 3. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 4. er geen afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.

 

18.4.4 Voorwaarden voor afwijking

Afwijking als bedoeld in artikel 18.4.1, artikel 18.4.2 en artikel 18.4.3 is slechts mogelijk indien:

 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;

 2. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.

18.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen voor het toestaan van maximaal twee extra woningen, met dien verstande dat:

 1. de uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan wordt aangetoond;

 2. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad;

 3. er geen onevenredig nadelige gevolgen ontstaan voor het woonmilieu;

 4. het toevoegen van een nieuwe woning in overeenstemming is met het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid;

 5. het parkeren in overeenstemming is met het gemeentelijk parkeerbeleid en de daarbij horende parkeernormen;

 6. er een planschadeverhaalsovereenkomst is gesloten;

 7. er geen afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld en de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse;

 8. geen sprake is van aantasting van cultuurhistorische waarden;

 9. de woning een inhoud heeft van minimaal 350 m3, waarbij in geval van woningsplitsing, beide woningen een inhoud hebben van minimaal 350 m3;

 10. de nieuwe woning is gelegen aan de openbare weg;

 11. een nieuwe woning niet is toegestaan in een hoeksituatie;

 12. aansluiting wordt gezocht bij de (bouw)regels van de bestemming zoals opgenomen in dit bestemmingsplan.