Artikel 3       Gemengd - 4

 3.1          Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Gemengd - 4’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.     bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen als bijlage 1 bij deze regels;

b.    sportactiviteiten, met hieraan ondergeschikte horeca tot maximaal 100 m2;

c.     een bedrijfswoning ter plaatse van het bouwvlak met de aanduiding ‘bedrijfswoning’;

 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

 

 3.2          Bouwregels

   3.2.1   Gebouwen

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

a.     gebouwd binnen het bouwvlak;

b.    goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte;

c.     bebouwingspercentage van het bouwperceel maximaal het ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' aangegeven bebouwingspercentage;

d.    inhoud van de bedrijfswoning maximaal 1.000 m3.

 

   3.2.2   Bijbehorende bouwwerken

Bijbehorende bouwwerken en overkappingen bij de bedrijfswoning voldoen aan de volgende kenmerken:

a.     gebouwd binnen het bouwvlak op het zij- en achtererf en minimaal 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de bedrijfswoning;

b.    gezamenlijke oppervlakte per bedrijfswoning maximaal 70 m2;

c.     goothoogte is maximaal 3,3 m;

d.    bouwhoogte is maximaal 5 m.

 

   3.2.3   Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal:

a.     bedrijfsinstallaties 3 m;

b.    speelinstallaties, lichtmasten en ballenvangers 8 m;

c.     overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 5 m.

 

 3.3          Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van sporten die veel omgevingslawaai tot gevolg hebben, zoals (model)vliegsport en motorcross.