direct naar inhoud van Regels

Kom Eersel, eerste herziening

Status: Vastgesteld
Idn: NL.IMRO.0770.BPE2011-VAST

Artikel 26 Wonen – 2

 

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen – 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. aan-huis-verbonden beroepen;

 3. lichte bedrijvigheid, genoemd in bijlage 2 (Staat van bedrijfsactiviteiten, functiemenging) onder de milieucategorie A;

 4. boombeplanting ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van groen - boombeplanting’;

 5. voorzieningen voor verkeer en verblijf;

 6. tuinen, erven en verhardingen;

 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

26.2 Bouwregels

 

26.2.1 Algemeen

De maximaal te bebouwen oppervlakte per bouwvlak mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximum oppervlakte (m²)'.

 

26.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Aanvullende nieuwbouw of splitsing van woningen is niet toegestaan.

 2. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

 3. Per bouwvlak is niet meer dan één vrijstaande woning toegestaan.

 4. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn of op een afstand van niet meer dan 2 m daarachter.

 5. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

 6. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte (m)’ is aangegeven.

 

26.2.3 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Bijgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

 2. Bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 5 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd.

 3. De goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m.

 4. De bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 6 m, tenzij het bijgebouw is afgedekt met een plat dak, in welk geval de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

 

26.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

 2. Overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

 3. Overkappingen dienen op een afstand van ten minste 5 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd.

 4. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel niet meer mag bedragen dan 1 m.

 5. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 6. De gezamenlijke oppervlakte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 20 m².

 

26.3 Specifieke gebruiksregels

 

26.3.1 Aan-huis-verbonden beroepen en lichte bedrijvigheid

Binnen de bestemming ‘Wonen – 2’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen en lichte bedrijvigheid toegestaan bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 60 m².

 2. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

 3. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving.

 4. Detailhandel is niet toegestaan.

 5. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.

 

26.3.2 Parkeren

Bij iedere woning dienen 2 parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig te zijn.

 

26.3.3 Boombeplanting

Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van groen - boombeplanting’ dient boombeplanting aanwezig te zijn.