direct naar inhoud van Regels

Kom Eersel, eerste herziening

Status: Vastgesteld
Idn: NL.IMRO.0770.BPE2011-VAST

Artikel 20 Sport – Tennispark

 

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Sport – Tennispark’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. sportterreinen in de vorm van een tennispark;

 2. parkeervoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’.

 3. groenvoorzieningen;

 4. wegen en paden;

 5. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

20.2 Bouwregels

 

20.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Binnen het bestemmingsvlak mogen niet meer dan twee gebouwen worden gebouwd.

 2. De gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer bedragen dan 400 m² .

 3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

 

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

 2. Voor lichtmasten geldt dat:

 1. lichtmasten uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – lichtmast 1’ en ‘specifieke bouwaanduiding – lichtmast 2’;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – lichtmast 1’ de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – lichtmast 2’ de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 18 m.

 1. De bouwhoogte van ballenvanghekken mag niet meer bedragen dan 4 m.

 2. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

 

20.3 Specifieke gebruiksregels

Niet meer dan 95% van de gronden gelegen binnen deze bestemming mag worden gebruikt ten behoeve van sportvoorzieningen en parkeervoorzieningen.