direct naar inhoud van Regels

Kom Eersel, eerste herziening

Status: Vastgesteld
Idn: NL.IMRO.0770.BPE2011-VAST

Artikel 18 Recreatie – Volkstuin

 

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Recreatie – Volkstuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. volkstuinen;

 2. agrarische grondexploitatie;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. groenvoorzieningen;

 5. wegen, paden en straten;

 6. tuinen, erven en verhardingen;

 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

18.2 Bouwregels

 

18.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Per volkstuin is niet meer dan één gebouw toegestaan.

 2. De oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 10 m².

 3. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.

 

18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

 2. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.