direct naar inhoud van Regels

Kom Eersel, eerste herziening

Status: Vastgesteld
Idn: NL.IMRO.0770.BPE2011-VAST

Artikel 9 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen met lpg’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. een verkooppunt voor motorbrandstoffen met verkoop van lpg;

 2. opslag en uitstalling;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. groenvoorzieningen;

 5. wegen, paden en straten;

 6. tuinen, erven en verhardingen;

 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

9.2 Bouwregels

 

9.2.1 Algemeen

Het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 

9.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

 2. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)’ is aangegeven.

 

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

 2. Overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van een overkapping zoals bedoeld in lid g.

 3. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

 4. De bouwhoogte van antennes en reclamemasten mag niet meer bedragen dan 15 m.

 5. De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 6 m.

 6. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 7. Per bedrijf is buiten het bouwvlak één overkapping ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen toegestaan, waarbij de volgende bepalingen gelden:

 1. De oppervlakte van de luifel mag niet meer bedragen dan 300 m2.

 2. De bouwhoogte van de luifel mag niet meer bedragen dan 5 m.

 

9.3 Specifieke gebruiksregels

Opslag en uitstalling zijn niet toegestaan vóór de voorgevel.