direct naar inhoud van Regels

Kom Eersel, eerste herziening

Status: Vastgesteld
Idn: NL.IMRO.0770.BPE2011-VAST

Artikel 8 Bedrijf – Nutsvoorziening

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijf – Nutsvoorziening’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals gebouwen ten behoeve van de energie-, warmte- en telecommunicatievoorziening en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

 2. ontsluitingswegen;

 3. groenvoorzieningen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

8.2 Bouwregels

 

8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

 2. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.

 3. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 5 m.

 

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

 2. Overkappingen mogen uitsluitend achter de voorgevellijn worden gebouwd.

 3. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

 4. De bouwhoogte van signalerings- en telecommunicatiemasten mag niet meer bedragen dan 40 m.

 5. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 6. De gezamenlijke oppervlakte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 20 m².