Artikel 8

 

Gemengd - 1 (GD-1)

 

 

 

lid 8.1

 

Bestemmingsomschrijving

 

 

 

 

 

De voor “Gemengd - 1” aangewezen grond is bestemd voor:

a.    detailhandel; maatschappelijke-, medisch-sociale-, sociaal-culturele-, sociaal-educatieve en levensbeschouwelijke voorzieningen; kantoren en dienstverlening en/of detailhandel, met dien verstande dat deze functies alleen op de begane grond zijn toegestaan;

b.    woningen;

c.    parkeervoorzieningen;

d.    water en groenvoorzieningen.

 

 

Ten dienste van de bestemming zijn tuinen, erven, terreinen, wegen, paden en andere bouwwerken toegestaan.

 

 

 

lid 8.2

 

Bouwregels

 

 

 

1.

 

Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd.

 

 

 

goot- en bouwhoogte             2.

 

De gebouwen en delen van gebouwen mogen geen grotere goot- en bouwhoogte hebben dan aanwezig op het tijdstip van ter inzage legging van het ontwerp van het plan tenzij op de verbeelding een maat is aangegeven.

 

 

 

parkeren                           3.

 

Op eigen terrein dient te worden voorzien in de parkeerbehoefte zoals opgenomen in  de bijlage 2 ‘Tabel parkeernormen’ tenzij aantoonbaar structureel in een andere oplossing kan worden voorzien.

 

 

 

aan- en uitbouwen                  4.

en aangebouwde bijgebouwen

 

Uitsluitend daar waar op de verbeelding aangegeven mogen aan- en uitbouwen als ook aangebouwde bijgebouwen ook buiten het bouwvlak worden gebouwd.

 

 

 

5.

 

De aan- of uitbouw mag geen hogere bouwhoogte hebben dan de eerste bouwlaag van de bebouwing waar tegenaan gebouwd wordt.

 

 

 

andere bouwwerken             6.

 

De hoogte van andere bouwwerken mag maximaal 2,00 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan maximaal 1,00 meter mag bedragen.

 

 

 

lid 8.3

 

Specifieke gebruiksregels

 

 

 

 

 

Ten behoeve van de realisering van een medisch centrum in combinatie met een apotheek mag de tweede bouwlaag ook ten behoeve van medisch-sociale-voorzieningen worden gebruikt.

 

 

 


 

lid 8.4

 

Nadere eisen

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaats en de afmetingen van gebouwen en andere bouwwerken in relatie tot:

 

 

a.      de instandhouding van c.q. het tot stand brengen van een, in stedenbouwkundig opzicht, samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;

b.      de instandhouding van de aan de gronden eigen zijnde cultuurhistorische waarden, zoals vastgelegd in artikel 20;

c.      de verkeersveiligheid: als gevolg van bebouwings-mogelijkheden mogen geen verkeersonveilige situaties ontstaan;

d.      de sociale veiligheid: voorkomen dient te worden dat een ruimtelijke situatie ontstaat die onoverzichtelijk, onherkenbaar en niet sociaal controleerbaar is.