Plannaam:
Dubbeldam
Status:
Vastgesteld
Plantype:
gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Idn:
NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-3001

Artikel 18 Wonen

 

 

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. woonwagenstandplaatsen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';

 3. bedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';

 4. kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';

 5. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

 6. dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening';

 7. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';

 8. garages;

 9. tuinen en erven;

 10. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen en groen,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 18.4.

 

18.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels.

 

18.2.1 Bouwen algemeen

Toegestaan zijn hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

18.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 1. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

 2. indien in de verbeelding een maximum woningaantal is ingeschreven mag dat aantal niet worden overschreden;

 3. ter plaatse van de aanduiding (wp) zijn standplaatsen voor woonwagens toegestaan met inachtneming van het volgende:

locatie aantal standplaatsen bebouwingspercentage per perceel

Vijverlaan max 11 max 50

De Hoven max 30 max 50

 1. de goot- en/of bouwhoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat;

 2. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage' is de bouw van garages toegestaan tot de in de verbeelding aangegeven maximale bouwhoogte;

 3. ter plaatse van de gronden in de westhoek Vissersdijk-Noordendijk geldt aanvullend de voorwaarde dat de ontsluiting dient plaats te vinden via het ten noorden van de locatie gelegen woongebied, aansluitend op de Vissersdijk;

 4. ter plaatse van de gronden in de oosthoek Vissersdijk-Noordendijk geldt aanvullend de voorwaarden dat de ontsluiting dient plaats te vinden via het ten zuiden van de locatie gelegen woongebied, aansluitend op de Provincialeweg;

 5. de oppervlakte voor bedrijven en detailhandel op de percelen aan de Stevensweg bedraagt ten hoogste de in de verbeelding ingeschreven oppervlakte. De bouwhoogte van die bebouwing bedraagt bedraagt ten hoogste 3.50 m.

 

18.2.3 Bijbehorende bouwwerken

Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 1. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3 m, met dien verstande dat aan de achterkant en zijkant van de woning tot een diepte van maximaal 2,5 m buiten de aanduiding 'bouwvlak' een bouwhoogte is toegestaan van 0,30 m boven de vloer van de eerste verdieping tot een maximum van 4 m of als de woning lager is, tot de bouwhoogte van de woning;

 

 1. het gezamenlijk oppervlak van bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 50 % van het bouwperceel, het hoofdgebouw niet meegerekend, tot een maximum van 50 m2;

 2. op het perceel Burg. Jaslaan 12 is in afwijking van het bepaalde in sub b een overdekt zwembad toegestaan met een oppervlakte en bouwhoogte van maximaal 270 m2 en 6.50 m;

 3. bijbehorende bouwwerken in de vorm van bijgebouwen zijn eveneens toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw' tot een bouwhoogte van maximaal 3 m;

 4. in afwijking van het voorgaande mogen bij een woonwagenstandplaats bijbehorende bouwwerken worden opgericht tot maximaal 30 m2 en een bouwhoogte van maximaal 3 m.

 

18.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste voor:

- erfafscheidingen grenzend aan openbaar gebied 1 m

 • overige erfafscheidingen 2 m

 • vlaggenmasten 9 m

 • overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m

b. voor het maximale oppervlak van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient het bepaalde in lid 18.2.3 onder b. in acht te worden genomen.

 

 

18.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 1. lid 18.2.2 onder h. voor het toestaan van een bouwhoogte tot maximaal 6 m indien dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering;

 2. lid 18.2.3 onder a. voor het bouwen van hogere aanbouwen en overkappingen met dien verstande dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 0,30 m boven de vloer van de tweede verdieping van de woning tot een maximum van 7 m of als de woning lager is, tot de hoogte van de woning. Indien een tweede verdiepingsvloer ontbreekt, mag de hoogte niet meer bedragen dan noodzakelijk voor voldoende stahoogte, met dien verstande dat de hoogte van 7 m niet mag worden overschreden;

 3. lid 18.2.3 onder a. voor het aan de zijkant van de woning bouwen van hogere aanbouwen en overkappingen, met dien verstande dat de hoogte niet meer mag bedragen dan 7 m of als de woning lager is, tot de hoogte van de woning;

 4. lid 18.2.3 onder a. voor het bouwen van een kap op bijbehorende bouwwerken met dien verstande dat de hoogte van aan- en bijgebouwen niet meer dan 3,5 m mag bedragen;

 5. lid 18.2.3 onder b voor het toestaan van een groter oppervlak:

1. op bouwpercelen met een oppervlakte van maximaal 375 m2, het hoofdgebouw niet meegerekend: 75 m2, mits het bebouwingspercentage niet meer bedraagt dan 50.

2. op bouwpercelen met een oppervlakte groter dan 375 m2, het hoofdgebouw niet meegerekend: maximaal 20 % van die oppervlakte met een maximum van 200 m2.

 

 

18.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

 1. binnen bedrijf als bedoeld in lid 18.1 onder c zijn uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan;

 2. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;

 3. indien bij de ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan gevestigde garages/herstelinrichtingen voor auto's, motoren ook perifere detailhandel plaatsvindt in de vorm van verkoop van auto's en motoren mag dat, al dan niet inclusief een showroom, worden voortgezet;

 4. kantoor als bedoeld in lid 18.1 onder d is toegestaan op de begane grond;

 5. detailhandel als bedoeld in lid 18.1 onder e is toegestaan op de begane grond;

 6. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in lid 18.1 onder f zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;

 7. garages als bedoeld in lid 18.1 onder g mogen uitsluitend worden gebruikt voor stalling van auto's, motoren en vaartuigen. De uitoefening van bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan;

 

 

18.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 1. lid 18.4 onder a ten behoeve van bedrijven die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn vermeld, of ten behoeve van activiteiten in een hogere categorie zijn vermeld. Een omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend:

1. indien de betreffende bedrijfsactiviteit naar aard en invloed op de omgeving kan worden gelijkgesteld met bedrijfsactiviteiten die ter plaatse krachtens lid 4.4 onder a zijn toegestaan;

2. nadat advies is ingewonnen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

 1. lid 18.4 onder h voor het toestaan van zorginstellingen en religieuze voorzieningen indien daardoor de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.

 

 

18.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening:

 1. de gronden met de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied-3' zodanig wijzigen dat de stedenbouwkundige en functionele structuur van het Damplein wordt verbeterd en er een plein met een verblijfskarakter ontstaat, met dien verstande dat:

1. niet meer dan 800 m2 bvo detailhandel mag worden toegevoegd;

2. de detailhandel uitsluitend op de begane grond is toegestaan;

3. op de verdiepingen de woonfunctie is toegestaan;

4. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 m;

5. het parkeren in het winkelgebied wordt opgelost;

6. vooraf de behoefte aan woningen wordt aangetoond;

7. de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.

 1. de gronden met de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied-7', zodanig wijzigen dat het bouwvlak wordt vergroot onder de voorwaarden dat:

1. er geen parkeerproblemen ontstaan;

2. de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.