ARTIKEL 30 Wonen - Gestapeld

 

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Gestapeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. aan huis verbonden beroepsuitoefening;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ tevens voor een kantoor;

 4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – garagebox’ uitsluitend garageboxen ten behoeve van gestapelde woningen;

met daarbij behorend(e):

 1. tuinen;

 2. terreinverhardingen;

 3. erven;

 4. bergingen;

 5. parkeren.

 

30.2 Bouwregels

30.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ is de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan.

30.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 1 meter;

 2. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – luifel’ is een luifel toegestaan, met een hoogte van niet meer dan 4 meter;

 3. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 meter.

30.2.3 Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse gebouwen mogen worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig bovengronds gebouw.

 2. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met een maximale verticale diepte van 3 meter.

 

30.3 Specifieke gebruiksregels

30.3.1 Het gebruik van een woning en/of bijbehorende bouwwerken ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 50 m².

30.3.2 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

 1. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan.

 2. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een hogere categorie dan categorie 1 uit de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of die vergunnings- of meldingsplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer;

 3. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van bedrijfsmatige opslag in de open lucht;

 4. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie;

 5. het gebruiken van het hoofdgebouw ten behoeve van detailhandel.

30.3.3 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft bergingen.