ARTIKEL 29 Wonen

 

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. aan huis verbonden beroepsuitoefening;

 3. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' tevens voor bedrijfsactiviteiten tot en met bedrijfscategorie 2 van de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘cultuur en ontspanning’ tevens voor cultuur en ontspanning en ondersteunende horeca;

 5. ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ tevens voor een kantoor;

 6. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – stalling’ tevens voor de stalling van caravans en oldtimers;

 7. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – vrijgekomen agrarische bebouwing’ tevens voor vrijgekomen agrarische bebouwing;

met daarbij behorend(e):

 1. tuinen;

 2. parkeren;

 3. terreinverhardingen;

 4. erven;

 5. bergingen en garageboxen.

 

29.2 Bouwregels

29.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. per bouwperceel is één woning toegestaan;

 2. hoofdgebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

 3. ter plaatse van de aanduiding ‘twee-aaneen’ zijn maximaal twee woningen toegestaan;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’ mag de bouwhoogte niet meer dan 4 meter zijn;

 5. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

 6. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale bouwhoogte (m)’ is de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;

 7. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' zijn de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

 8. de bouwhoogte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, tot een maximum van 4 meter;

 9. de diepte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de zijgevel dan wel de oorspronkelijke achtergevel van het hoofdgebouw c.q. het denkbeeldige verlengde daarvan;

 10. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter, met uitzondering van de bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’, waar de aangegeven goot- en bouwhoogten zijn toegestaan;

 11. op de gronden buiten het bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen niet meer zijn dan 50% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden tot een maximum van 60 m², dan wel de gezamenlijke oppervlakte van bestaande bouwwerken met inachtneming van de bestaande lengte, breedte, goot- en bouwhoogte per gebouw;

 12. aanvullend op het bepaalde in 29.2.1. onder k geldt, dat ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouw’ eveneens bijgebouwen gerealiseerd mogen worden;

 13. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – vrijgekomen agrarische bebouwing’, geldt dat de bestaande maten gehandhaafd mogen worden.

 

29.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 meter.

29.2.3 Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse gebouwen dienen binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat ondergrondse gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig bovengronds gebouw;

 2. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met een maximale verticale diepte van 3 meter.

 

29.3 Afwijken van de bouwregels

29.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2.1. onder h en toestaan dat de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken wordt vergroot, met dien verstande dat:

 1. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 6 meter wanneer een platte dakafdekking wordt toegepast;

 2. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 7 meter wanneer een kap wordt toegepast.

 

29.3.2 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 29.2.3 en toestaan dat ondergrondse gebouwen buiten een bouwvlak worden gebouwd.

 

29.3.3 De in 29.3.1 en 29.3.2 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 1. het stedenbouwkundige beeld, gelet op onder meer de onderlinge samenhang tussen de verschijningsvorm en situering van een bijbehorend bouwwerk enerzijds en die van het hoofdgebouw anderzijds;

 2. de woonsituatie;

 3. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

29.4 Specifieke gebruiksregels

29.4.1 Het gebruik van een woning en/of bijbehorende bouwwerken ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, tot een maximum van 50 m².

29.4.2 Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

 1. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft vrijstaande bijbehorende bouwwerken;

 2. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan;

 3. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een hogere categorie dan categorie 1 uit de bij dit plan behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of die vergunnings- of meldingsplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer;

 4. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van bedrijfsmatige opslag in de open lucht;

 5. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting dan wel prostitutie;

 6. het gebruiken van het hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken ten behoeve van detailhandel.