Artikel 5: Agrarisch - Glastuinbouw - 2

 

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Glastuinbouw - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. glastuinbouwbedrijven;

 2. gemeenschappelijke glastuinbouwvoorzieningen;

 3. voorzieningen voor de berging van gietwater;

 4. een zaadveredelingsbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - zaadveredelingsbedrijf';

 5. één bedrijfswoning uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

 
met daarbij behorend(e):

 1. detailhandel als ondersteunende nevenactiviteit;

 2. parkeerplaatsen;

 3. verhardingen;

 4. paden;

 5. groenvoorzieningen;

 6. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2 Bouwregels

5.2.1. Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en kassen gelden de volgende bepalingen:

 1. bedrijfsgebouwen en kassen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden;

 2. de goothoogte van bedrijfsgebouw mag maximaal 6 meter zijn en de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag maximaal 9 meter zijn;

 3. de bouwhoogte van kassen mag niet meer zijn dan 12 meter

5.2.2. Voor het bouwen van een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 1. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 6 meter en de bouwhoogte mag niet meer zijn dan 10 meter;

 2. de inhoud van de agrarische bedrijfswoning inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 1.000 m3;

 3. de oppervlakte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 75 m2;

 4. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter;

 5. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 5 meter.

 
5.2.3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 1. de hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van de bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 1 meter;

 2. de hoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning mag niet meer zijn dan 2 meter;

 3. waterbassins en opslagtanks mogen alleen achter de voorgevel van de bedrijfswoning worden opgericht worden, met uitzondering van bestaande waterbassins en bestaande opslagtanks;

 4. de bouwhoogte van gietwaterbassins mag niet meer bedragen dan 3,5 meter;

 5. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 15 meter.

 

5.3 Specifieke gebruiksregels

5.3.1. Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden tevens de volgende bepalingen:

 1. aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan, met dien verstande dat de omvang van de activiteit niet meer mag bedragen dan 50 m² en plaats moet vinden in de bedrijfswoning en bij de bedrijfswoning horende bijbehorende bouwwerken;

 2. het gebruiken van vrijstaande bijbehorende bouwwerken en bedrijfsgebouwen en kassen als zelfstandige woonruimte is niet toegestaan;

 3. buitenopslag van bedrijfsmaterialen/goederen op gronden aan of zichtbaar vanaf de openbare weg is niet toegestaan;

 4. gebruik als gietwaterbassins van gronden voor de voorgevel van de bedrijfswoning is niet toegestaan, behoudens bestaand gebruik;

 5. het gebruik van bedrijfsgebouwen en/of kassen ten behoeve van inpandige stalling van voertuigen, vaartuigen of kampeermiddelen en het opslaan van goederen en/of materialen van niet-agrarische herkomst in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en/of kassen is niet toegestaan.

5.3.2 Detailhandel is toegestaan als ondersteunende nevenactiviteit, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

 1. Detailhandel is uitsluitend toegestaan in de vorm van verkoop van:producten voortvloeiende uit de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsvoering;producten van nabijgelegen glastuinbouwbedrijven.

 2. Het verkoopvloeroppervlak mag niet meer zijn dan 10% van het bruto bedrijfsvloeroppervlak met een maximum van 100 m²;

 3. Per 50 m² verkoopvloeroppervlak dient ten minste 1 parkeerplaats aanwezig te zijn.

5.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.3.2, teneinde een uitbreiding van de ondersteunde detailhandel tot maximaal 300 m² bruto bedrijfsvloeroppervlak toe te laten, indien:

 1. de uitbreiding vanuit distributie-planologisch oogpunt aanvaardbaar is;

 2. de uitbreiding gezien de aard van het bedrijf en de ondersteunende detailhandel noodzakelijk is;

 3. 2 parkeerplaatsen per 50 m² bruto bedrijfsvloeroppervlak aanwezig zijn.