Artikel 14: Wonen

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. aan huis verbonden beroepsuitoefening;

 3. opslag van landbouwwerktuigen ter plaatse van de aanduiding ‘opslag’;

 4. een praktijkruimte ten behoeve van aan huis verbonden beroepsuitoefening ter plaatse van de aanduiding ‘praktijkruimte’;

met daarbij behorend(e):

 1. tuinen;

 2. terreinverhardingen;

 3. erven.

 

14.2 Bouwregels

14.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. per bouwperceel is één woning toegestaan;

 2. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

 3. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

 4. ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ zijn voor hoofdgebouwen de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;

 5. de bouwhoogte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, tot een maximum van 4 meter;

 6. bij geschakelde woningen, niet zijnde geschakelde 2-onder-1-kapwoningen, geldt dat de diepte van tegen het hoofdgebouw aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 3 meter, gemeten vanaf de bouwgrens van het hoofdgebouw dan wel het denkbeeldige verlengde daarvan;

 7. de goothoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer zijn dan 3 meter en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter;

 8. op de gronden buiten het bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen niet meer zijn dan 50% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden tot een maximum van 75 m², dan wel de gezamenlijke oppervlakte van bestaande bouwwerken met inachtneming van de bestaande lengte, breedte, goot- en bouwhoogte per gebouw;

 9. op de gronden buiten het bouwvlak mag, wanneer deze gronden 750 m2 of meer per perceel bedragen, de gezamelijke oppervlakte van gebouwen niet meer zijn dan 10% van de buiten het bouwvlak gelegen gronden met een maximum van 250 m2;

 10. ter plaatse van de aanduiding “tae” zijn uitsluitend twee-aan-één woningen toegestaan;

 11. ter plaatse van de aanduiding “vrij” is uitsluitend één vrijstaande woning toegestaan;

 12. ter plaatse van de aanduiding ‘gestapeld’ zijn uitsluitend gestapelde woningen toegestaan;

 13. ter plaatse van de aanduiding ‘onderdoorgang’ is op de eerste bouwlaag uitsluitend een onderdoorgang toegestaan;

 14. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding ‘lessenaarsdak’ dienen hoofdgebouwen voorzien te zijn van een lessenaarsdak;

 15. ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding ‘veranda’ zijn uitsluitend veranda’s toegestaan.

 

14.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer zijn dan 2 meter;

 2. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer zijn dan 3 meter.

 

 

14.2.3. Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag met een maximale diepte van 3 meter;

 2. voor ondergrondse gebouwen is voor het overige dezelfde maximale maatvoering toegestaan als voor de bovengrondse gebouwen, met dien verstande dat de ondergrondse gebouwen ook mogen worden gebouwd zonder een daarboven aanwezig bovengronds gebouw.

 

14.3. Afwijken van de bouwregels

 

14.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 2.1 sub e en toestaan dat de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken wordt vergroot, met dien verstande dat:

 1. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 6 meter wanneer een platte dakafdekking wordt toegepast;

 2. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken niet meer mag zijn dan 7 meter wanneer een kap wordt toegepast.

 

14.3.2 De in 14.3.1. genoemde afwijkingen kunnen slechts worden verleend met dien verstande dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het stedenbouwkundige beeld, gelet op onder meer de onderlinge samenhang tussen de verschijningsvorm en situering van een bijbehorend bouwwerk enerzijds en die van het hoofdgebouw anderzijds, in ieder geval in die zin dat alleen aan 14.3.1 sub a. toepassing kan worden gegeven wanneer het hoofdgebouw een platte dakafdekking heeft en alleen aan 14.3.1 sub b. toepassing kan worden gegeven wanneer het hoofdgebouw een kap heeft;

b. de woonsituatie;

c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

14.3.3. Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de maximale goothoogte van 3 meter en de maximale bouwhoogte van 9 meter van woningen langs de IJweg die voorzien zijn van de aanduiding ‘vrijstaand’ of de aanduiding ‘bedrijfswoning’ en toestaan dat de maximale goot- en bouwhoogte niet meer is dan 6 respectievelijk 10 meter, met dien verstande dat er sprake is van gehele sloop- en nieuwbouw van de woning.

 

14.4. Specifieke gebruiksregels

 

14.4.1. Het gebruik van een woning en/of bijbehorende bouwwerken ten dienste van aan huis verbonden beroepsuitoefening is toegestaan tot niet meer dan 40% van het gezamenlijke vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 50 m².

 

14.4.2. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

 1. het gebruiken of laten gebruiken van de gronden en/of opstallen binnen deze bestemming ten behoeve van zelfstandige bewoning en afhankelijke woonruimte, voor zover het betreft vrijstaande bijbehorende bouwwerken;

 2. het verhuren of anderszins beschikbaar stellen van woonruimte aan derden ten behoeve van de uitoefening van een beroep hoe gering ook van omvang, tenzij een afwijkend gebruik is toegestaan.

 3. het bij aan huis verbonden beroepsuitoefening ontplooien van bedrijfsmatige activiteiten die vallen in een hogere categorie dan categorie 1 uit de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten of die vergunnings- of meldingsplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer;

 4. het ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis hebben van bedrijfsmatige opslag in de open lucht;

 5. het gebruiken van het hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken ten behoeve van detailhandel, met uitzondering van webwinkels aan huis, wanneer deze voldoen aan de bepalingen van lid 4.1.