Artikel 16 Wonen

 

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen;

 2. al dan niet met een beroep of bedrijf aan huis;

met de daarbij behorende:

 1. tuinen en erven;

 2. parkeervoorzieningen met bijbehorende ontsluitingsverhardingen, met dien verstande dat voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid conform de gemeentelijke parkeernormen, zoals vastgelegd in de Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds (1e herziening) d.d. 18 februari 2010;

 3. andere bouwwerken;

 4. overige voorzieningen, zoals groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen;

alsmede voor:

 1. ter plaatse van de functieaanduiding 'detailhandel': detailhandel;

 2. ter plaatse van de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': een bedrijf ten hoogste tot en met categorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten in bijlage 1;

 3. ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca': uitsluitend horeca in de categorieën 1 en 2 van de Staat van horeca-activiteiten in bijlage 2, onder de voorwaarde, dat aan de in de 'Nota Parkeernormen en Parkeerfonds (1e herziening) vastgesteld door de Gemeenteraad d.d. 18 februari 2010, vastgelegde parkeernormen wordt voldaan;

 4. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - hospice': een hospice;

 5. ter plaatse van de functieaanduiding 'houtwal': instandhouding van de ter plaatse voorkomende houtwal;

 6. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - besloten bijeenkomsten': uitsluitend een ruimte voor besloten vergaderingen, bijeenkomsten, expositie, educatieve projecten, rondleidingen en natuur- en milieulessen alsmede voor bijeenkomsten, zoals na een begrafenis, een bruiloft, een verjaardag, een bedrijfsreceptie, een familiebijeenkomst, en voor lezingen.

 

16.2 Bouwregels

 

16.2.1 Hoofdgebouwen

 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

 2. de goothoogte van een hoofdgebouw mag niet meer dan op de verbeelding is aangegeven;

 3. ter plaatse van de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' zijn uitsluitend aaneengebouwde woningen toegestaan;

 4. ter plaatse van de bouwaanduiding 'twee-aaneen' zijn uitsluitend twee-onder-één-kapwoningen toegestaan;

 5. ter plaatse van de bouwaanduiding 'vrijstaand' zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;

 6. ter plaatse van de bouwaanduiding 'gestapeld' zijn uitsluitend gestapelde woningen, met daarbij behorende inpandige bergingen, toegestaan;

 7. ter plaatse van de bouwaanduiding 'onderdoorgang' is uitsluitend een onderdoorgang toegestaan;

 8. ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximum goot- en bouwhoogte' mogen de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;

 9. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonumenten' zijn uitsluitend rijksmonumenten toegestaan;

 10. ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijke monumenten' zijn uitsluitend gemeentelijke monumenten toegestaan;

 11. onder woningen zijn kelders toegestaan tot een verticale bouwdiepte van 3,3 meter.

 

16.2.2 Bijbehorende bouwwerken

 1. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;

 2. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 20% van de oppervlakte van de bij de woning behorende gronden met de bestemming wonen en tuin met een maximum van 150m2;

 3. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

 

bijbehorend bouwwerk

goothoogte

bouwhoogte

gebouwen

3 meter

5 meter

overkappingen

3 meter

5 meter

 1. van bijbehorende bouwwerken mag geen deel uitsteken buiten de denkbeeldige vlakken, die vanaf een hoogte van 3 meter op de zijdelingse perceelsgrenzen onder een hoek van 52 gr. met de horizon omhooglopen.

 

16.2.3 Andere bouwwerken

 1. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:

situering

bouwhoogte

voor de voorgevel van het hoofdgebouw

1 meter

achter de voorgevel van het hoofdgebouw

2 meter

 

 1. voor het bouwen van een zwembad dient het volgende in acht te worden genomen:

  1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient tenminste 3 meter te bedragen;

  2. de oppervlakte van het zwembad mag niet meer bedragen dan 20% van het bijbehorende bouwperceel met een maximum van 35 m2.

 

16.3 Afwijken van de bouwregels

 1. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor de bouw van een bijbehorend bouwwerk met een hogere goot- en/of bouwhoogte, mits:

  1. daarmee een betere aansluiting op de hoogte van de begane grond laag van het hoofdgebouw kan worden verkregen;

  2. de kapvorm en dakhellingen van het hoofdgebouw worden overgenomen;

  3. de bouwhoogte tenminste 2 meter onder de bouwhoogte van het hoofdgebouw ligt

 

16.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

 1. Het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken dient functioneel ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw, dus te gebruiken voor functies zoals garage, stalling, hobbyruimte, bergruimte, kas, huisdierenverblijf, en voor een aan huis gebonden bedrijf of beroep;

 2. Hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis, met dien verstande dat:

  1. de woonfunctie daardoor niet mag worden verdrongen en maximaal 50 m² van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken voor de bedoelde activiteiten mag worden gebruikt;

  2. het beroep- of bedrijf aan huis door de hoofdbewoner wordt uitgeoefend;

  3. in het kader van een beroep of bedrijf aan huis mogen maximaal 2 personen in de woning werkzaam zijn, mits kan worden voldaan aan de parkeernormen volgens de 'Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds' (1e herziening) d.d. 18 februari 2010 van de Gemeente Soest;

  4. uitsluitend beroeps- en bedrijfsactiviteiten kunnen worden toegestaan in de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten aan huis in bijlage 2;

  5. er geen horeca of detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van beperkte verkoop als ondergeschikte nevenactiviteit van de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;

  6. aan de in de 'Beleidsnota parkeernormen en parkeerfonds' (1e herziening) d.d. 18 februari 2010 van de Gemeente Soest vastgelegde parkeernormen wordt voldaan;

  7. door de bedrijvigheid geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat, behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteiten in het openbaar gebied rond de betreffende kleinschalige bedrijvigheid mogen plaatsvinden;

  8. er geen reclame wordt gemaakt aan of bij het pand, met uitzondering van een klein bord, met een maximale oppervlakte van 0,5 m², voor de mededeling van het beroep, de openingstijden etc.

16.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden

 

16.5.1 Verbod

Het is verboden om ter plaatse van de functieaanduiding 'houtwal' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 1. oppervlakteverhardingen ten behoeve van parkeren aan te leggen of aan te brengen;

 2. wegen en paden aan te leggen en te verharden of andere oppervlakteverhardingen aan te brengen;

 3. de bodem te verlagen en gronden af te graven, op te hogen en te egaliseren;

 4. ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en daarmee samenhangende constructies, installaties en apparatuur aan te brengen;

 5. het planten en/of het vellen/rooien van bomen en/of beplanting;

 6. andere handelingen te verrichten die de dood of ernstige beschadiging van bomen en/of beplanting ten gevolge hebben of kunnen hebben.

 

16.5.2 Uitzonderingen

Het verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden die:

 1. het normale onderhoud betreffen;

 2. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer van de grond;

 3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;

 4. van zodanig ondergeschikt belang en van zo geringe omvang zijn, dat aan de karakteristieke waarden van het groen geen afbreuk wordt gedaan.

 

16.5.3 Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 16.5.1 mag slechts verleend worden, indien:

 1. de werkzaamheden of de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de landschappelijke en cultuurhistorische waarden niet onevenredig aantasten of kunnen aantasten;

 2. door het stellen van voorwaarden ten aanzien van plaats, omvang, wijze en tijd van uitvoering aantasting van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden kan worden voorkomen;

 3. de mogelijkheden tot herstel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind.